300. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2012 v 17:30.


JE JENOM JEDNA PRAVDA. JEDNO SVĚTLO. COKOLIV JINÉHO JE LEŽ.


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že nezáleží na tom, jak těžká je tato mise, Já tě nepřestanu vést.

Můj hlas ti bude vždy dodávat odvahu. Můj duch hýbá tvým srdcem a ty jsi proti tomu bezmocná. Má láska tě zahaluje tak, že se nemůžeš ode Mne odvrátit, nebo Mě zapřít. Přesto shledáváš, že po této cestě klopýtáš.

Když se pokoušíš analyzovat mé Slovo, tak zjišťuješ, že nejsi schopná to udělat s úspěchem. Žádná analýza nemůže změnit pravdu toho, co říkám.

Nikdo, včetně tebe, má dcero, nemá oprávnění pokřivit význam mého svatého Slova, aby se stalo přijatelnější ve vašich očích.

To platí pro mé Slovo obsažené v Bibli svaté a pro mé Slovo obsažené v těchto poselstvích.

Více Mi důvěřuj, má dcero. Pros mé děti a všechny mé milované následovníky, aby Mi plně důvěřovali.

Já lidstvo nikdy nezklamu. Nikdy se neodvrátím od proseb mých drahých dětí. Vždy odpovím ubohým duším, které naléhavě prosí o mé milosrdenství.

Co ale nikdy neudělám, má dcero, je promlouvat k mým dětem tak, abych vyhověl jejich potřebám a dát jim to, co chtějí slyšet.

Pravda musí být řečena. Mé svaté Slovo nesmí být nikdy zeslabeno, nebo Pravda pozměněna.

Mé svaté Slovo nesmí být nikdy změněno, přizpůsobeno, nebo pokřiveno, jinak se stane lží.

Vězte, že čas mé spravedlnosti se blíží. Pochopte, že mé milosrdenství je velké, ale že zkaženost, kterou vidím ve vašem světě, se Mi hnusí.

Tato zkaženost je dokonce ospravedlňována těmi, kteří vykládají mé Slovo a tvrdí, že Mě znají.

Oni překrucovali má učení po staletí, aby vyhovovalo jejich lakotě, smyslnosti, pýše a chamtivosti.

Jak Mi to láme srdce, když vidím činy nemravnosti předváděné přede Mnou a dívám se, jak se mé děti nechaly oklamat tím, že uvěřily, že tyto činy jsou přijatelné v mých očích.

Probuďte se k Pravdě. Mé velké milosrdenství bude dostupné během Varování každé jednotlivé duši.

Ale dávejte si pozor. Křesťané, kteří věří, že upravená pravda mého učení bude přijata v mých očích, budou během Varování otřeseni. Budou odmítat Pravdu přijmout, až jim odhalím, jak velice Mne jejich hříchy urážely.

Naléhavě prosím tyto lidi, aby přijali, že Já jsem Pravda a Světlo. Je jen jedna Pravda. Jedno Světlo. Cokoliv jiného je lež.

Děti, přezkoumejte čestně své svědomí dříve, než Varování přijde. Naučte se poznávat Pravdu dříve, než přede Mne předstoupíte. Neboť tehdy – a jen tehdy, bude vaše utrpení menší.


Váš učitel a Vykupitel
Spasitel všeho lidstva, Ježíš Kristus


zpět