299. Poselství Panny Marie ze dne 1. ledna 2012 v 15:00


KDYŽ SE TEMNÉ DUŠE OBRÁTÍ, NASTANE DOČASNÝ MÍR


Mé dítě,

čas už je blízko, ale mé děti musí být trpělivé. Všechno jde v souladu se svatou vůlí mého Otce.

Děti, musíte pochopit, že síly zla ve vašem světě ohrožují vaši víru v Boha Otce. Tyto síly zla nezvítězí, neboť nemají žádnou moc nad mým Nebeským Otcem. Přesto budou mučit své spolubratry a spolusestry vraždami, válkou a nadvládou.

Modlete se, aby tyto temné duše brzy uviděly Světlo mého Syna. Jestli je opravdu uvidí a obrátí se během Varování, pak na zemi nastane dočasný mír.

Můj Syn, Ježíš Kristus, na Něhož se všechny duše musí spolehnout ve věci své spásy, je už netrpělivý, aby přinesl lidstvu své velké milosrdenství.

Mé děti, modlete se usilovně za spásu těchto temných duší, které možná nepřežijí Varování.

Tyto ubohé duše budou terorizovány nejen tehdy, až uvidí své hříchy, ale také až uvidí temnotu, ve které se nalézají. Tato temnota zahalila jejich duše do té míry, že ve Světle milosrdenství mého Syna se budou cítit slabé a bezmocné.

Mnohé budou tak slabé, že se nechopí milosrdenství, které jim můj Syn nabídne.

Snažně vás prosím, modlete se za tyto duše. Můj Syn je rozhodnut zachránit tyto duše jako první. Potřebuje více modliteb, děti. Musíte prosit o milosrdenství pro tyto ztemnělé duše.

Mé dítě, požádej mé děti, aby zasvětily tuto modlitbu modlitební kampaně (17) mně, Matce Spásy.

"Ó, Neposkvrněné Srdce Marie, Matko Spásy a Prostřednice všech milostí, ty, která se účastníš na spáse lidstva od zkaženosti Satana, oroduj za nás.

Matko Spásy, oroduj za nás, aby všechny duše mohly být zachráněny a přijaly lásku a milosrdenství projevené tvým Synem, naším Pánem, Ježíšem Kristem, který přichází ještě jednou, aby zachránil lidstvo a dal nám příležitost k věčné spáse. Amen."


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět