297. Poselství Ježíše ze dne 29. prosince 2011 v 15:00.


VEŠKERÉ MILOSRDENSTVÍ BUDE PROJEVENO TĚM, KTEŘÍ NEMILUJÍ MÉHO OTCE


Má vroucně milovaná dcero,

mé děti na celém světě budou brzy probuzeny ze své hluboké a prázdné dřímoty.

Mnozí budou vyděšení, až se probudí ve Varování. Těm, kteří budou mít strach, musím říct následující:

Buďte vděční, že jste byli probuzeni z temnoty.

Radujte se, že je vám ukázáno mé světlo milosrdenství. Je-li to pro vás těžké, potom vás naléhavě prosím, abyste snášeli toto očištění s pokorou. Neboť bez této očisty nebudete mít věčný život, na který máte právo.

Modlete se ke Mně během těchto těžkých chvil, abych vám pomohl, a Já vás pozvednu a dám vám sílu, kterou potřebujete.

Když odmítnete moji ruku milosrdenství, tak vám bude poskytnuta jen velmi krátká lhůta k pokání.

Veškeré milosrdenství bude projeveno těm, kteří nemilují mého Otce. Ale vězte, že jeho trpělivost se již vyčerpává.

Bude vám projeven jediný velký čin mého milosrdenství. Bude jen na vás, zda se stanete pokornými a budete prosit o odpuštění. Nemůžete být přinuceni to učinit.

Nebudete-li se moci vyrovnat s touto očistou, pak se modlete, aby se druzí modlili za vaše duše.

Nikdy se Mě nebojte. Nikdy neodmítejte moji ruku spásy. Protože beze Mne nejste nic. Nečekejte na chvíli, až budete křičet po mé lásce, kdy bude už příliš pozdě, abych vám pomohl.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět