293. Poselství Ježíše ze dne 26. prosince 2011 v 15:50.


KDYŽ JSEM CHODIL PO ZEMI, BYL JSEM OBVINĚN Z HEREZE A ROUHAČSTVÍ


Já jsem tvůj Ježíš, který tě nikdy neopouští a je jedno, jak velice trpíš. Já jsem Alfa a Omega, Syn Boha, jenž se stal člověkem a byl zrozen z Neposkvrněné Panny Marie.

Má vroucně milovaná dcero, povznes se nad toto náhlé vzplanutí utrpení a nikdy nezapomeň na počet duší, které v tomto procesu zachraňuješ.

Mé děti musí snášet utrpení, aby jejich duše byly v tomto čase očištěny. Takže si na to musí zvyknout. Dokud Varování nepřijde, mnoho z mých dětí bude stále očišťováno. Má dcero, ony časem pochopí, proč se jim to děje.

Po celý čas jsou andělé s tebou, jako nikdy dříve. Neboť ty, má dcero, nyní přitáhneš na sebe až dosud největší počet útoků kvůli těmto poselstvím.

Každé slovo, které jsem vyslovil, bude nyní trháno na kusy.

Každá lekce a každá pravda, kterou se teď snažím sdělit světu, bude nyní zpochybňována a pokládána za rouhání.

Mé svaté Slovo, jemuž jsem učil mé následovníky v době, kdy jsem chodil po zemi, bylo také kritizováno.

Byl jsem obviněn z hereze a rouhačství a z omlouvání hříšníků, když jsem chodil mezi mým lidem. Na mnoha místech mé Slovo nebylo přijímáno, zvláště mezi kněžími a farizeji.

Má dcero, tito lidé, jejichž vychloubačné posměšky mají potvrzovat jejich sebevyhlašovanou znalost písma, budou nejhoršími útočníky. Budou zpupně tvrdit, že jejich chybná interpretace svatého evangelia je důležitější, než samotná Pravda.

Jejich pýcha jim zabrání, aby poznali můj hlas, když je dnes sdělován světu.

Má dcero, nikdy se nezabývej těmito ubohými dušemi, neboť nejsou ze světla. Naneštěstí věří, že takové jsou. Nezapomeň, že ti, kdo se dívají svrchu a posmívají se druhým v mém jménu, Mě nezastupují.

Takoví neprojevují lásku, ani porozumění nebo pokoru.

Tyto útoky jsou vyvolány, aby tě zastavily v této práci a vytvořily nové pochybnosti ve tvé mysli. Modli se za tyto lidi. Nevšímej si jich. Soustřeď se jen na můj hlas a nedovol, aby toto svaté dílo tím bylo ovlivněno.

Satan pracuje aktivně v těchto duších a použije každou podobu vychytralé argumentace, aby tato poselství z mých úst podkopal a znevážil. Proto se nezabývej těmito útoky, ani na ně neodpovídej, protože bys tím dala Satanovi sílu, kterou hledá.

Nyní jdi v pokoji. Stále se dívej vpřed a vždy buď poslušná mých přání. Nezapomeň, že jsi Mi dala dar své svobodné vůle. Takže Mi dovol, abych tě vedl. Zcela Mi důvěřuj.

Miluji tě.


Tvůj Ježíš


zpět