289. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2011 v 20:10.


DOKONCE I HŘÍCH VRAŽDY MŮŽE BÝT ODPUŠTĚN


Má vroucně milovaná dcero, jsem to Já.

Dnes večer přicházím, abych nabídl útěchu hříšníkům, kteří věří, že nejsou hodni předstoupit přede Mne.

Obracím se na ty z vás, na ubohé, mučené duše, které věří, že jejich hříchy jsou tak odpudivé, že bych je nemohl odpustit. Jak velice se mýlí.

Cožpak nevíte, že není ani jeden hřích, který bych nemohl odpustit? Proč se tak bojíte?

Cožpak nevíte, že dokonce i nejtěžší hřích, hřích vraždy, může být odpuštěn? Všechny hříchy mohou být a budou odpuštěny, projeví-li duše opravdové a ze srdce jdoucí výčitky svědomí.

Já čekám. Otevřete Mi vaše srdce. Svěřte se Mi. Jsem pravděpodobně jediný opravdový přítel, kterého máte, takže Mi můžete říct cokoliv a nebudu tím šokován.

Hřích je skutečností života. Jen velmi málo duší, včetně vybraných duší, může zůstat nadlouho ve stavu milosti.

Nikdy nevěřte, že nemůžete vyznat své hříchy, bez ohledu na to, jak těžké by mohly být.

Jestli se Mě bojíte a budete se stále ke Mně obracet zády, tak se Mi budete ještě více vzdalovat.

Mnoho mých dětí se cítí nehodní mé lásky. Přesto miluji každého, včetně zatvrzelých hříšníků. Nepřehlížím hřích. Nikdy bych to nemohl udělat. Ale hříšníka miluji.

Bylo to kvůli hříchu, že jsem byl poslán do vašeho světa jako Spasitel, aby vám mohlo být odpuštěno.

Aby vám mohlo být odpuštěno, musíte o odpuštění prosit. Když hledáte odpuštění, musíte být nejdříve pokorní. Neboť opravdové výčitky svědomí nemohou být bez pokory.

Já, váš Spasitel, vás snažně prosím, abyste se zastavili a přemýšleli o tom, jak žijete svůj život. Buď milujete Boha svými dobrými skutky a láskou k bližnímu, anebo to neděláte.

Děti k tomu, abyste Mě milovali, Mě nemusíte znát. Vaší prací, vaší láskou jednoho k druhému, laskavostí a velkomyslností, jakou projevujete druhým, dáváte najevo svou lásku ke Mně bez toho, že byste si to uvědomili.

Také svou pokorou srdce, když Mi ukazujete opravdové výčitky svědomí za všechno špatné jednání ve svém životě, také tím dokazujete svou lásku ke Mně.

Jak jinak si myslíte, že byste mohli přijít blíže k mému srdci?

Nesmíte se nikdy obávat přiblížit se ke Mně. Já nejsem nikdy daleko.

Pojďte nyní ke Mně, abych mohl živit vaše duše a darovat vám pokoj, po kterém dychtíte.


Váš milovaný Ježíš


zpět