288. Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2011 v 20:30.


HŘÍŠNÍKŮM, KTEŘÍ SE KE MNĚ OBRÁTÍ, BUDE VĚNOVÁNA OKAMŽITÁ POZORNOST


Má vroucně milovaná dcero,

proč právě teď se mé děti ve světě cítí tak opuštěné?

Proč si zoufají ze zármutku a osamocení, když vše, co musí udělat, je volat Mě, svého Ježíše, aby jim přinesl útěchu?

Každý z nich se musí obrátit ke Mně a požádat Mě o pomoc. Já odpovím na každou jednotlivou modlitbu. Ani jedna prosba neodejde nepovšimnuta a jejich modlitby budou vyslyšeny podle mé svaté vůle.

Tak mnoho jich zapomíná, že když se obrátí ke Mně, tak neustále stojím vedle nich.

Každá duše na zemi je Mi drahá.

Kdyby si jen uvědomili, že Mi to přináší velkou radost, když se ke Mně obrací o pomoc.

Dává Mi dokonce ještě více radosti a štěstí, prosí-li Mě hříšníci, abych jim odpustil, a projevují lítost nad svými hříchy.

To jsou duše, kterým bude věnována okamžitá pozornost. Řekni jim, že se nikdy nesmí obávat obrátit se ke Mně, neboť jsem vždy milosrdný. Úleva, jakou potom pocítí je milostí, kterou uděluji těm, kdo mají vřelé a upřímné srdce.

V tomto ročním čase vylévám své milosrdenství na celý svět nejvíce. Obraťte se proto teď ke Mně a proste Mě o sílu a milosti, které potřebujete, aby vám pomohly vydržet vaše zkoušky ve světě.


Váš Ježíš
Spasitel a Vykupitel lidstva


zpět