287. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2011 v 19:30.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (15)


DÍK ZA DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ


Má nejdražší dcero,

přeji si, aby křesťané na celém světě vzdali hold mému narození z hloubi svých srdcí.

Horoucně si přeji, aby v tomto čase celé lidstvo dovolilo Duchu Svatému proniknout jejich srdce a duše.

Když oslavujete mé narození, pak mé narození musí být uctíváno pro to, co reprezentuje. Nezapomeňte, že vzdáváte čest mému daru spásy.

Proto Mě poslal můj Otec poprvé.

Proto se vrátím znovu, abych nabídl lidstvu druhou příležitost k vykoupení.

Chci, aby tyto Vánoce se mé děti modlily v rámci modlitební kampaně další modlitbu (15):

Dík za dar Božího milosrdenství

"Ó, můj Nebeský Otče, s hlubokým díkem Ti vzdáváme úctu za oběť, kterou jsi nám přinesl, když jsi poslal Spasitele do světa.

V radosti a v díkůvzdání Ti v pokorné vděčnosti nabízíme naše modlitby za dar Božího milosrdenství, jenž nyní dáváš tvým dětem.

Ó, Bože – Ty, který jsi nejvyšší – dej, abychom byli hodni přijmout toto velké milosrdenství s vděčností. Amen."Váš Ježíš
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva


zpět