286. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2011 v 15:10.


MODLETE SE TAK, JAKO JSTE SE NIKDY DŘÍVE NEMODLILI


Má nejdražší dcero,

lidé, kteří se Mi velmi vzdálili, jsou mojí největší starostí.

Moji následovníci musí vynaložit veškeré úsilí, aby rozšířili moji modlitbu, kterou vám dal můj Věčný Otec, prosící o imunitu pro jejich duše. (Modlitba modlitební kampaně 13).

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení na kříži nás spasilo od hříchu, prosím, zachraň všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství.

Zaplav jejich duše, drahý Otče, důkazem tvé lásky.

Nebeský Otče, úpěnlivě Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od věčného zatracení.

Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen."

Naléhavě prosím všechny věřící, kteří čtou tato má svatá poselství dávaná světu, aby se modlili tak, jak se nikdy dříve nemodlili.

Potřebuji vaši oddanost, abych zajistil, že všechny mé děti přijmou můj dar s láskou a s radostí v srdci.

Nesmí mít strach, protože Já přicházím s darem lásky a milosrdenství.


Váš Ježíš
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva


zpět