281. Poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2011 v 20:15.


NEMOHU SNÉST MYŠLENKU NA DUŠE, KTERÉ SATAN VLEČE DO PEKLA


Má vroucně milovaná dcero,

přípravy jsou důležité pro všechny mé následovníky, protože Varování se blíží.

Všichni tito věřící se musí usilovně modlit za odpuštění svých hříchů, aby se vyhnuli bolesti očistce, který většina lidí na světě zakusí na krátkou chvíli okamžitě po Varování.

Modlete se, modlete se za všechny, kteří budou traumatizováni, až uvidí stav svých duší potom, co jim během Varování budou odhaleny jejich hříchy.

Musí pochopit, že jejich hříchy jim musí být ukázány ještě před tím, než mohou být očištěni od všech hříchů, aby mohli vstoupit do mého Nového ráje na zemi – nové éry míru, lásky a štěstí, které každé mé dítě musí zdědit.

Mé srdce je plné radosti, protože přináším lidstvu tento velký dar. Přesto můj smutek nepolevuje kvůli těm, kteří prostě odmítnou tuto příležitost k novému životu.

Děti, Já potřebuji mnoho modliteb, aby Satan mohl být zastaven a nemohl krást jejich duše. On v tom bude pokračovat až do poslední minuty.

Nemohu snést pomyšlení na duše, které budou ode Mne odtaženy a budou křičet a vzpírat se v protestu, když on a jeho přisluhovači je povlečou do hlubin pekla.

Pomozte Mi, děti, vašimi modlitbami, abych tomu mohl zabránit.

Děti, tyto duše musí Satana bezvýhradně odmítnout, mají-li vstoupit do Nového ráje. Musí se ke Mně ochotně obrátit, nebo vůbec ne.

Mají dvě volby: Nový ráj na zemi, nebo hlubiny věčného zatracení ve společnosti Satana.

Děti, naprosto nikdy nepochybujte o existenci pekla. Uvědomte si, že každá zčernalá duše je v okamžiku smrti odvlečena démony Satana do pekla a trápena na věčnost. Navzdory svým slibům, vytvořil Satan pro takové duše strašlivý stav muk. Kvůli jeho nenávisti k lidstvu budou tyto duše trpět až za mez své odolnosti. Přesto to budou muset snášet celou věčnost.

Cožpak tyto duše nevědí, co přinášejí Satanovy sliby?

Cožpak nevědí, že bohatství, pozemská sláva a svůdný materialismus vytvářejí hladkou cestu přímo do náruče Zlého?

Probuďte se, všichni, dokud ještě můžete. Zachraňte sami sebe a ty ubohé, svedené hříšníky od tohoto strašného konce vaší existence.

Nemáte mnoho času.

Nechť modlitby za tyto duše začnou už dnes.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět