279. Poselství Boha Otce ze dne 11. prosince 2011 v 15:30.


SLIB IMUNITY PRO TY, KDO ODMÍTAJÍ JEŽÍŠE


Moje drahá dcero,

děkuji ti, že jsi odpověděla na tuto důležitou prosbu z nebeské říše, kdy jsem tě žádal, abys přijala mystické sjednocení s mým drahým Synem, Ježíšem Kristem.

Já jsem přítomen v mém Synu Ježíši, tak jako je On je ve Mně, sjednocen se Mnou láskou Ducha Svatého. Tvoje duše je proto nyní propojena s mojí a všechno bude pro tebe mnohem jasnější.

Mé dítě, byla jsi zformována jako stvoření podle mého přání tak, abys byla učiněna plně hodnou tohoto božského poslání. Byly ti dány slzy božského zásahu, abys mohla okamžitě rozpoznat toto nové, neočekávaní volání. Nyní, když jsi prolila své slzy, už neplač, protože teď už bude jen štěstí panovat ve tvé duši.

Má dcero, rozesmutňuje Mě, že už Mě nikdo v tomto světě neuznává. Mnozí na Mne již úplně zapomněli. Pro tolik mých dětí už neznamenám nic.

Musíš Mi pomoci, dcero, když projevuji svou přítomnost, abych mohl být poznán pomocí modlitby.

Prosím, modli se, aby celé lidstvo přijalo dar nového života, jenž mu nyní bude dán mým milovaným Synem Ježíšem Kristem.

Nikdo skutečně nerozumí mým starostem o duše, které odmítají Mě, nebo existenci Spasitele, jehož jsem poslal do světa.

Ty ubohé duše, tak plné logických vysvětlení, které tak arogantně užívají k odmítání mé existence, jsou pro Mne v tomto čase ztraceny. Jejich jedinou spásou – protože mnoho z nich odmítne nabídku Božího milosrdenství – budou modlitby dětí, které Otce milují.

Tak mnoho dětí, které Mě nepřijímají, ještě toho o Mně příliš málo vědí. Já jsem Bůh otcovské lásky, Nebeský Otec, jenž dohlíží na každé své dítě. Silné, slabé, nemocné, dobré i zkažené. Žádné není vyloučeno z mé nekonečné lásky a nezáleží na tom, jak černá je jejich duše.

Naléhavě vás žádám, děti, abyste se ke Mně modlily ve jménu mého Syna v pokání za všechny hříchy lidstva.

Můj Syn nyní zahalí celé lidstvo a až se osvícení svědomí stane minulostí, budou vaše modlitby v této fázi vskutku zapotřebí. Vaše modlitby, děti, pomohou zachránit lidi, kteří budou vyzývavě pokračovat v odmítání milosrdenství, které jim můj Syn projeví.

Děti, slibuji slavnostně všem, které Mě ve jménu mého milovaného Syna, Ježíše Krista budou volat, aby zachránily své bratry a sestry, že jim bude udělena okamžitá imunita. Speciální milosti budou dány každému, kdo se zaváže k plnému měsíci modliteb za jejich duše. Zde je, co žádám, abyste se modlili (modlitba modlitební kampaně č. 13):

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jehož utrpení na kříži nás zachránilo od hříchu, prosím, zachraň všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství.

Drahý Otče, zaplav jejich duše důkazem tvé lásky.

Nebeský Otče, snažně Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od věčného zatracení.

Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen."


Váš Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší


(Vysvětlující poznámka: imunita bude garantována těm, za které se modlíte).


zpět