278. Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2011 v 12:45.


PŘECHOD DO NOVÉHO RÁJE BUDE RYCHLÝ A BEZ UTRPENÍ


Přicházím dnes k tobě s velkou radostí v mém Nejsvětějším Srdci jako tvůj snoubenec. Ty, Má dcero, jsi přijala tuto nejposvátnější prosbu připojit se ke Mně a pomohla Mi zachraňovat duše.

Dosáhla jsi pokorné poslušnosti a tak bude nyní od tebe hodně očekáváno. Jako výsledek mého speciálního odkazu, abys zasvětila svůj život mému vroucímu přání zachránit lidstvo z hlubin pekla, bude odstraněn tvůj strach, až budeš postupovat vpřed.

Tvoje práce, vedená mou Boží rukou, je nyní zcela svatá a zbavená jakéhokoliv vměšování Zlého.

Už tě nepřepadnou žádné pochybnosti, ale věz toto: mé Slovo k tobě bude znesvěceno a roztrháno na kusy. Všechno bude uděláno k pošpinění těchto svatých poselství, dokonce i těmi, kdo tvrdí, že Mě znají.

Od nynějška budeš přijímat své utrpení s úplným odevzdáním a s radostí v duši. Má síla, která ti je dána mocí Ducha Svatého, tě poleká. Povstaneš s naprostým přesvědčením v srdci a s klidnou, ale rozhodnou sebejistotou, abys předala mé Slovo celému světu.

V této práci tě nikdo nebude moci zastavit. Nikdo ti nebude moci znemožnit šíření tohoto nejsvětějšího čistého volání z nebes.

Ty, má dcero, jsi připravena stát se záchranným lanem pro duše, které se toulají v pustině. Bez ohledu na to, jak ztvrdlá jsou jejich srdce, ony odpovědí na volání těchto poselství. Mnohé nebudou vědět, proč se jim to děje. Bude to moc Ducha Svatého, která zažehne plamen lásky a radosti v jejich duších a která je přitáhne ke Mně prostřednictvím mé naléhavé prosby přivést mé děti zpět do mé svaté náruče.

Děkuji ti, že jsi odpověděla na moji zvláštní prosbu stát se mou nevěstou v konečné jednotě se Mnou. Tato smlouva, že Mi zcela odevzdáš svou duši, Mi dovolí volnost, kterou potřebuji, abych úspěšně završil tuto misi, pro kterou jsi byla vybrána.

Teď jdi, má vzácná dcero, a pomoz Mi splnit můj slib lidstvu. Můj návrat bude znamenat, že získám zpět mé vzácné duše a vezmu je do nové éry míru. Tento přechod do Nového ráje bude rychlý a bez utrpení, protože ses Mi odevzdala jako dar.

Řekni mým dětem, že mé srdce je v tomto čase přeplněno radostí, jak se přibližuje čas, kdy budete oslavovat mé narození.

Miluji vás.


Váš milovaný Spasitel a Vykupitel
Ježíš Kristus


zpět