276. Poselství Panny Marie ze dne 8. prosince 2011 v 21:10.


PROŽÍVALA JSEM STEJNÉ UTRPENÍ


Mé dítě,

když jsem přivedla na svět Ježíše Krista, Vykupitele všeho lidstva, byla jsem jako každá jiná matka. Má láska k tomuto dítěti byla tak nesmírná, že jsem plakala slzami veliké radosti, když jsem poprvé uviděla jeho krásnou tvář. Přesto jsem věděla, že úloha, kterou jsem přijala, nebude snadná, i když jsem si tehdy neuvědomila, jak těžká tato cesta bude.

Když jsem pohlédla do nádherné tváře mého vroucně milovaného dítěte, nic nebylo důležité, jen má touha Ho stále chránit za každou cenu.

Mé srdce bylo tehdy spojeno se srdcem mého Syna stejně tak, jako je dnes. To samé srdce trpělo v jednotě s jeho srdcem každý okamžik jeho života na zemi.

Každou radost, kterou cítil On, jsem také mohla pocítit. Jeho smích přinesl úsměv na mou tvář. Jeho smutek mě hluboce bolel.

Jeho muka během jeho ukřižování jsem cítila v každé kosti mého těla. Každý hřeb, který pronikl jeho tělo, pronikl také i moje. Každý kopanec a každou ránu, kterou dostal rukama svých pronásledovatelů, jsem pocítila i já.

Prožívala jsem stejné utrpení, přestože jsem u většiny mučení, které musel podstoupit, nebyla přítomná, protože bylo skryto mně i jeho učedníkům.

Dnes trpím s mým Synem zrovna tak, jako tehdy. Když si z Něj v dnešním světě tropí posměch, když je veřejně zesměšňován, na jevišti a v médiích, zejména ateisty, pláču slzami hořkosti.

Když vidím mého drahého Syna plačícího nad hříchy, jichž je každý den svědkem, také já pláču s Ním. Já vidím, cítím a zakouším jeho pokračující utrpení za lidstvo.

Ježíš Kristus, Spasitel lidstva trpěl za všechny z vás, ale každého z vás velmi miluje.

Udělám cokoliv, co budu moci, abych vyplnila jeho nejdražší přání zachránit každou jednotlivou duši na zemi ze spárů Zlého.

Jestli se tato mise podaří, potom, a jen tehdy, se budu moci radovat z konečného pokoje, až se mé děti svorně sjednotí v Novém ráji.

Modli se, mé dítě, s těmi, kdo se modlí za záchranu duší, aby ani jedna duše nebyla vyloučena.

Jdi v pokoji a pokračuj v této nanejvýš důležité misi pro mého milovaného Syna.

Budu tě chránit v každém čase.


Tvoje milovaná Matka
Královna Nebes


(Poznámka: toto poselství bylo přijato po mši a bezprostředně po soukromém zjevení před její sochou, které trvalo 20 minut, kdy Panna Maria zůstávala vážná s vlajícím závojem).


zpět