252. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2011 v 20:30.


PŘÍPRAVY JSOU NYNÍ UKONČENY


Má vroucně milovaná dcero,

dávej teď pozor. Prosím, ujisti znovu všechny mé děti, že víra zajistí jejich spásu. To je vše, na čem teď záleží.

Láska ke Mně a jednoho k druhému bude vaší cestou do ráje.

Když milujete jeden druhého tak, jako Já miluji vás, musíte milovat bezpodmínečně. Musíte vzájemně přijmout vaše chyby. Odpouštějte, děti. Boj nepochází z nebe. Způsobuje jej podvodník, aby vyvolával rozkol.

Povstaňte teď a modlete se, modlete se, modlete se za moje velké milosrdenství, protože je téměř u vás. Přípravy jsou nyní u konce.

Teď už prostě jen čekejte.

Připravte své duše a modlete se jeden za druhého. Jednoduše přijmi moji svatou vůli, má dcero.

Nepožaduj vysvětlení. Řiď se mými pokyny a vždy buď poslušná. Neupadni do pastí, které jsou pro tebe připraveny, aby tě přivedly k pádu. Satan chce, abys padla, aby mohl po tobě šlapat, ale musím ti znovu připomenout, abys mlčela. Snášej jakékoliv ponížení se sklopeným zrakem a v naprosté pokoře.

Dcero, napodobuj Mě ve všem, co děláš. Když to učiníš, tak tě Satan nebude moci úspěšně napadnout.

Teď jdi a čekej, neboť přijdu brzy.


Váš milující Ježíš
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva


zpět