250. Poselství Boha, Věčného Otce ze dne 15. listopadu 2011 v 11:00.


BŮH OTEC ŽÁDÁ SVÉ DĚTI, ABY SE SJEDNOTILY V MODLITBĚ


Přicházím dnes, má dcero, abych shromáždil mé drahé děti a všechny, kteří věří ve Mne, aby se společně modlili za záchranu všech duší na zemi.

Je mým přáním, abyste dokázali svou nekonečnou lásku k Nejsvětější Trojici tím, že projevíte pokoru láskou jeden k druhému, aby tak hřích mohl být odpuštěn celému lidstvu.

Já jsem Bůh Spravedlnosti, ale nejdříve a především jsem Bůh lásky a milosrdenství. Moje otcovsky božská láska k vám se zrcadlí v mé milosrdné dobrotě. Jako takový je i můj úmysl zachránit všechny duše v tomto konci času, jak jej znáte na zemi. Nebojte se, děti. Mým záměrem není vás vyděsit, ale všechny vás obejmout v mé všezahrnující lásce ke každému mému dítěti.

Vyzývám všechny mé děti, zejména ty duše, tak plné lásky ke Mně, svému Stvořiteli, aby se spojily se svými bratry a sestrami a povstaly proti zlu ve světě.

Děti, Satan a všichni démoni z pekla se nyní, během tohoto konce časů, potulují po zemi, Mně navzdory. Jsou rozptýleni po celém světě a pronásledují duše a přivádějí je na pokraj šílenství.

Zlý vliv je pociťován v tomto čase téměř každým jednotlivcem. Protože má existence a existence mého milovaného Syna byla popřena, odmítnuta a odložena stranou, pokrývá nyní temnota váš svět. Tím, že jste neuznali pravdu o vašem stvoření na této zemi, jste se vy, mé milované děti, bezděčně staly terčem Satana.

Všimněte si mnoha změn ve vašem životě od doby, kdy tato nákaza zachvátila váš svět. Vraždy, nenávist, nechuť k hlásání mé slávy, nebo k uznání mé existence, války, perzekuce, chtivost, nadvláda a morální úpadek. Všechna tato zkaženost byla ve vašem světě vytvořena Satanem a rozšířena hříšníky, tak otevřeným jeho falešným a planým slibům.

On, Satan, nejdříve pokouší po moci hladové hříšníky a ty, kteří mají slabou víru. Potom, co už je svede, tak je posedne. Oni pak následovně infikují jiné a způsobují strašnou bolest tím, že týrají své bratry a sestry.

Vy, moji milovaní věrní, volám vás teď, abyste povstali a bránili moje svaté Slovo, aby lidstvo mohlo být zachráněno. Učiníte to dvěma způsoby. Jednak neustálou modlitbou a pak šířením mého nejsvětějšího Slova. Modlitba nejen, že pomůže zachránit lidstvo od pekla a od jeho úplného opuštění Mnou, ale také zmírní dopad mé trestající ruky. Tato trestající ruka – a nemějte o tom žádné pochybnosti – dopadne na zkažené hříšníky, kteří dovolili duchům temnot ovládnout jejich chování k nevinným, na nich závislým lidem, nad nimiž vykonávají kontrolu.

Já, Bůh Otec, žádám z nebes mé děti, aby slyšely mou prosbu, kdy je úpěnlivě žádám, aby okamžitě povstaly. Sjednoťte se v modlitbě a modlete se následující:

"Bože Nejvyšší, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož jsi obětoval, abys nás, tvé ubohé děti, zachránil z plamenů pekla, slyš naši modlitbu.

Dovol, abychom Ti nabídli naši pokornou oběť a přijali zkoušky a protivenství jako prostředek k získání spásy všech duší během Varování.

Snažně Tě prosíme, abys odpustil hříšníkům, pro něž je těžké se vrátit zpět a přijmout tvoji milosrdnou dobrotu a přinést nezbytné oběti, abys je uviděl schopné ke spáse ve tvých svatých očích."

Když se budete modlit tuto modlitbou ke Mně, svému Nebeskému Otci, Bohu Nejvyššímu, Stvořiteli vesmíru a lidstva, vyslyším vaši modlitbu a udělím imunitu pro všechny duše, za které se budete modlit.

Mé drahé děti, děkuji vám, že jste rozpoznaly moje Boží volání z nebes. Děkuji vám za vaši pokoru srdce, že jste poznaly můj hlas, když byl vysloven.

Nezapomeňte, že jsem oceán laskavosti a že vás všechny miluji s otcovskou něhou. Snažím se jen, abych zachránil každičkého z vás ze spárů Zlého, abychom mohli být spojeni jako jedna svatá rodina.


Bůh, Věčný Otec


zpět