243. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2011 v 20:50.


BUDEŠ NA MNOHA MÍSTECH NENÁVIDĚNÁ A NA JINÝCH OBÁVANÁ


Má milovaná dcero,

poslyš: Protože se má proroctví odhalují a mé Slovo začne být přijímáno a posloucháno, musíš být opatrná. Ty, má dcero, budeš na mnoha místech nenáviděná a na jiných obávaná.

Má proroctví, která ti budou dávána, mají zajistit, že v myslích všech mých dětí už nebude žádná pochybnost o tom, že slib věčné spásy se nakonec stane skutečností.

Má dcero, budeš se cítit izolovaná, odmítaná, obávaná a budeš krutě trpět v mém jménu.

Bez tvé oběti bych nemohl splnit můj slib zachránit lidstvo tak, aby každé duši byla poskytnuta příležitost mít užitek ze svého právoplatného dědictví.

Vyzývám mé posvěcené služebníky, aby tě ochraňovali, má dcero, neboť to bude jejich svatá povinnost. Časem pochopí, co je jejich úlohou. Mezitím žádám všechny mé drahé následovníky, aby se modlili za tvou ochranu proti silám zla vedených Satanem, které chtějí zničit svět pro svůj vlastní zisk.

Buď silná. Modli se za ochranu a vždy se dovolávej pomoci mé Blahoslavené Matky.


Tvůj Ježíš
Spasitel a Vykupitel lidstva


zpět