239. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2011 v 21:00.


MOJI POSLOVÉ JSOU NYNÍ S VÁMI, ABY PŘIPRAVILI VAŠE DUŠE


Má milovaná dcero,

předpověděná proroctví začnou být známá a dosvědčena po celém světě, takže je nikdo nebude moci ignorovat.

Tak mnoho mých dětí nezná obsah Knihy mého Otce, nejsvětější Bible. Málo pozornosti je věnováno Knize Janově, kde jsou celému světu podány podrobnosti o konci časů. Ten čas nyní přišel. Připravte se na něj, vy všichni.

Pravda obsažená v Knize Zjevení je právě – jen pravda. Dokážete rozpoznat tato znamení? Zmatek ve světě pokračuje v růstu zběsilým tempem. Váš měnový systém je ohrožován globální skupinou, která chce nejen vaše peníze, ale chce vám ukradnout i vaše duše.

Zkaženost lidí je očividná, ale mnoho z toho je skryto. Moji poslové jsou teď s vámi, děti, aby vám pomohli připravit vaše duše. Bez ohledu na to, zda poznáte, čím ve skutečnosti jsou, Duch Svatý, jenž vládne v jejich duších, bude šířit obrácení.

Ti, kteří kritizují mé pokusy s vámi komunikovat, už velmi brzy pochopí Pravdu. Potom se mé děti sjednotí proti těmto zlým silám, vedených Satanem. Oni nezvítězí. Ruka mého Věčného Otce položí před ně překážky všeho druhu. Jeho milosrdenství je tak velké, že použije svou moc, aby bránil své děti, a zničí ty, kteří budou trvat na tom, že půjdou cestou mistra klamu.

Ať už jsou vaše názory na to, zda jsem to Já, kdo s vámi nyní mluví, nebo nikoliv, nebude na nich záležet. Nakonec to bude jen víra ve Mne a v mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího, která se bude počítat.

Modlitba je na výsost naléhavá, děti, ať už jste kdekoliv, jakéhokoliv náboženství, jakýchkoliv názorů. Spojte se a modlete se k Duchu Svatému, aby vás v tomto čase osvítil. Satan se vás pokouší odvrátit ode Mne, vašeho milovaného Spasitele. Nenaslouchejte pochybnostem a strachu, které vkládá do vašich srdcí. Použije lži, aby Mi zabránil zaplavit vaše duše mým božským Světlem. Moje láska k vám, děti, je tak silná, že nezáleží na tom, jak dalece Mě ignorujete, nebo se ode Mne odvracíte, Já vás nepřestanu volat. Udělám to silou Ducha Svatého. Musíte prosit o tento dar touto modlitbou:

"Ó Ježíši, pokryj mě svou vzácnou Krví a naplň mě Duchem Svatým, abych mohl rozeznat, zda tato slova pocházejí od Tebe. Pokoř mě v duchu. Přijmi mé prosby s milosrdenstvím a otevři mé srdce Pravdě."

Odpovím i těm nejzatvrzelejším duším, když se budou modlit tuto modlitbu.

Poskytněte Mi příležitost, abych vás přivedl ke Mně, abych mohl sjednotit co nejvíce duší před Velkým varováním.

Mějte na paměti, že má láska k vám nikdy nevyhasne, a nebude záležet na tom, jak hluší se budete stavět k mému naléhavému volání po jednotě.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět