238. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2011 v 19:40.


POČASÍ ZAČNE UKAZOVAT PODIVNÉ PŘÍZNAKY


Má vroucně milovaná dcero,

počasí začne ukazovat podivné příznaky, jak teď země přechází do nového stavu v přípravě na můj čin Božího milosrdenství, kdy přijdu, abych vás ještě jednou všechny zachránil.

Nenávist vzrůstá v každém národu. Všude je pociťována nespokojenost. Vzájemná láska je slabá, zatímco sebeláska se stává nejen tolerovanou, ale je považována za nepostradatelnou, abyste byli v dnešním světě přijati.

Nenávist vymetu. Potlačím plány lidí, jimiž chtějí způsobovat teror svým bratrům. Vymetu aroganci z vašich duší. Všechny hříchy vám budou odhaleny tak, jak se jeví ve své syrové ošklivosti mým očím.

Proč tak mnoho duší s dobrým srdcem se musí odvracet od mého učení starých časů? Proč teď? Co se stalo s láskou k Bohu Otci, že se v jejich očích stala zahanbující? Řeknu vám to. Je to proto, že pozornost mnoha mých dětí byla odvedena světskými radovánkami. I když mnoho materiálních hodnot, o něž usilují, je pro ně nedosažitelných, přesto Mě odmítají. Lidské duše byly zahaleny tak hustou temnotou, že mé Světlo potřebuje čas, aby takové duše prozářilo a proniklo.

Jak jen prolévám hořké slzy smutku pro tyto ztracené duše, zoufale potřebující pokoj spásy, po kterém touží. Ony jen nechápou, že jen Já jim můžu přinést mír do jejich unavených srdcí.

Ach, jak je již dlouho, co zapomněly na moji lásku. Nejsem nic, než střípek v jejich myslích, bez skutečného významu. Chtějí pokoj mysli a srdce, ale nebudou Mě o to prosit. Mohu jim odpovědět jen tehdy, když Mě poprosí. Cožpak to nevědí?

Vy, kteří Mě skutečně milujete, ale nenávidíte své bratry, nebo jste k nim zatrpklí, také potřebujete moji pomoc. Já nechci vaši oddanost, nechováte-li se k ostatním s laskavostí. Zraňujete-li své bratry a sestry, ať už z jakéhokoliv důvodu, zraňujete Mě. Vězte, že je jedno, jakým způsobem ospravedlňujete své jednání. Já cítím bolest těch, s nimiž špatně nakládáte. Jestli Mě takto zraňujete, nemůžete Mi projevovat skutečnou lásku, prýštící ze srdce.

Poučte se z toho. Ve všem hledejte pokoru dříve, než přede Mne předstoupíte přísahat věrnost mé svaté vůli. Takto bude vaše duše čistá a budete hodni, abyste vešli do mého království.

Vy, mé děti, máte velké štěstí, protože milióny z vás se stanou součástí mého Nového ráje. Je to proto, že žijete právě v tomto čase. Děti, tak mnoho z vás v dnešním světě může být zachráněno způsobem, jímž předchozí generace zachráněny být nemohly.

Přivítejte tuto novinu a využijte této příležitosti, abyste přijaly mé Boží milosrdenství s otevřeným a zkroušeným srdcem, dokud ještě můžete.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět