237. Poselství Panny Marie ze dne 2. listopadu 2011 v 10:40.


ČAS PRO MÉHO SYNA, ABY VÁM DAL SVŮJ DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ


Mé dítě,

čas pro mého Syna, aby vám odevzdal dar Božího milosrdenství, se blíží. Teď se musíš soustředit na svou misi zachraňovat duše. Nesmíš dovolit rozptýlením, aby odvrátily tvou pozornost od nejdůležitějšího úkolu – rozšiřování obrácení.

Nebesa se radují, protože tento Boží dar bude brzy předán s čistou láskou, kterou můj Syn má ve svém srdci, všem duším. Mé dítě, jak tato práce nabývá na intenzitě, tak i Zlý využívá každou příležitost, aby tě nepřestával mučit prostřednictvím různých lidí. Byla jsi poučena, abys mlčela a soustředila se jen na mého Syna.

Ty, mé dítě, jsi byla ustanovena, abys co nejpodrobněji oznámila přání mého Syna mluvit k lidstvu v těchto časech. Buď statečná a odvážná, neboť tato svatá mise bude úspěšná. Bylo to předpověděno už velmi dávno, a tobě byly uděleny mnohé pokyny z nebes. Všichni svatí tě provázejí, neboť se shromáždili v plné síle, aby zajistili, že tato mise neselže. Ani nemůže. Musíš si přestat dělat starosti, když se věci zdají být beznadějné, neboť je to klam, s nímž budeš konfrontována prostřednictvím práce podvodníka.

Já, tvoje milovaná Matka, pracuji stále s tebou. Byla jsem to já, která jsem tě připravila, abys předstoupila před mého drahého Syna. Milosti tobě udělené umožnily tvé duši, aby byla očištěna, takže jsi byla způsobilá pracovat pro Spasitele lidstva.

Bylo to prostřednictvím mého drahého Syna, že jsi byla přivedena před Nejsvětější Trojici. Toto je jedna z nejdůležitějších misí od doby, kdy můj Syn byl poslán, aby vykoupil svět z hříchu.

Nikdy nedovol, aby ses od této mise odchýlila. Ani nesmíš podlehnout pokušení odejít. Modli se stále ke mně, tvé Matce za ochranu.


Tvoje milovaná Matka
Královna Nebes
Matka Milosrdenství


zpět