236. Poselství Ježíše ze dne 31. října 2011 v 03:30.


NEVÍRA TĚCH, KTEŘÍ PROHLAŠUJÍ, ŽE MĚ ZNAJÍ, MĚ ZRAŇUJE NEJVÍCE


Má vroucně milovaná dcero,

moje svaté Slovo, jež je dáváno světu, netečnému k mé existenci, roznítí duše brzy potom, co se Varování uskuteční.

Konečně bude lidstvo slyšet mé Slovo, které Mi umožní je vést do mého nového věku pokoje na zemi. Žádám všechny mé děti všude na světě, aby zanechaly kritiky a poslouchali, co jim říká jejich Spasitel.

I když vám nikdy neoznámím datum mého návratu zpátky na zem, mohu vám říct, že nyní se vrátím v Duchu. Přijdu teď, abych vás během Varování ještě jednou zachránil, aby se lidé obrátili. Prosím, dovolte Mi vás vést a dovolte mé nejsvětější misi rozšířit se kolem světa, aby přinesla mým dětem útěchu. Nezastavujte Mě. Neodmítejte moji ruku milosrdenství. Nedovolte vaší pýše, aby Mi stála v cestě.

Probuďte se, a přijměte skutečnost, že nyní s vámi mluvím, abych vás přivedl do lůna mého velikého milosrdenství. Konečně bude vaše duše ozářena plameny mých Božích milostí, které budou vylity na vás všechny.

Všechny pochybnosti zmizí. Satanova moc se rychle oslabí, i když své sevření uvolní až na samém konci.

Když zvažujete mé prosby, musíte si položit následující otázku: Jestli ve Mne věříte, proč Mě teď odmítáte? Proč ukazujete zlost a nenávist těm, kteří přicházejí v mém jménu? Proč vyvyšujete sami sebe v mých církvích na úkor mých dětí? Nezapomeňte, že v mých očích jste si všichni rovni.

Přijďte teď ke Mně s pokorným srdcem. Dokud to neučiníte, nebudete moci mít užitek z mého milosrdenství, nebo dostávat milosti, které vám toužím poskytnout.

Můj hlas nyní volá ke všem nevěřícím, aby přijali existenci mého Věčného Otce.

Po Varování Mi dovolte, abych vám pomohl na cestě k věčnému životu. Srdce Mě bolí, když vidím ztracené duše. Ale vězte toto: Je to nevíra těch, kteří prohlašují, že Mě znají, která Mě zraňuje nejvíce.


Váš milující Spasitel, Ježíš


zpět