231. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2011 v 15:30.


FALEŠNÍ PROROCI SE POKOUŠÍ ZNEVAŽOVAT MÉ SVATÉ SLOVO


Má vroucně milovaná dcero,

prosím, řekni mým dětem, aby byly ostražité vůči falešným vizionářům, kteří mluví v mém jménu, ale hlásají slova, která nevycházejí z mých úst.

Mnoho z těchto samozvaných vizionářů, kteří navenek vystupují jako katolíci provázející se vší přepjatostí toto a jiná křesťanská učení, jsou ve skutečnosti stoupenci New Age.

Stoupenci učení New Age nyní pronikají do celého světa, aby přesvědčili mé děti, že byli posláni, aby propagovali mé svaté Slovo. Jejich slova se budou zdát na povrchu pravá. Řeč, jakou užívají, bude kultivovaná, láskyplná, dobře uvážená, nicméně bude maskovat lež.

Tento čas je dobou, kdy vystupují falešní proroci a pro mnoho mých dětí bude těžké rozlišit pravdu od fikce.

Ty, má dcero, budeš nyní v hledáčku těchto vizionářů, kteří si vytkli za cíl znevažovat mé svaté Slovo. Nedovol, aby se tak stalo, jinak mé děti budou vtaženy do duchovní temnoty, ze které bude těžké se uvolnit.

Nezapomeň toto: Tito falešní proroci jsou také moje milované děti a tak prosím, modli se za ně. Naneštěstí byly svedeny k víře v imaginární hierarchii a ve vesmír, který neexistuje.

Měj se na pozoru před těmi, kdo se odkazují na povznesené mistry, nebo mluví o novém věku světla, kde na Boha Otce je pohlíženo jen jako na jednu z dalších bytostí. Tyto duše nejsou pod mým vedením. Zastávají přesvědčení, které jim vnukl podvodník. V mnoha případech tyto oklamané duše věří, že dostávají Boží poselství. Takto Satan pracuje. Jeho jemná, konejšivá řeč vyústí do přísné, chladné, ale přesvědčivé litanie slov. Ta nepochází od Boha Nejvyššího.

Jak už jsem ti řekl dříve, Já mluvím k světu jednoduchým způsobem. Neužívám barvitou řeč, abych zakryl chladný, povýšený hlas. Nesnažím se vkládat strach do vašich srdcí. Prostě se vás pokouším vést k pravdě a důležitosti lásky k vašemu bližnímu.

Jak těžké to je pro vás, mé děti, v těchto zmatených časech.

Modlete se, modlete se, abyste se nestali obětí série lží, které budou rozšiřovány falešnými proroky. Budou-li se jejich poselství zdát nepřirozená, těžká k porozumění a vnášející strach do vašich srdcí, pak nejsou ode Mne.

Děti, zůstávejte soustředěné jen na Mne. Musím vám toho ještě hodně říct. Nedovolte, abyste byly rozptylovány byť i jen chvíli, protože to vám zabrání zachraňovat duše, které tak naléhavě potřebují vaše modlitby.


Váš Ježíš


zpět