229. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2011 v 19:09.


PŘIJDU DŘÍVE, NEŽ OČEKÁVÁTE


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš dovolit těm, kdo vynášejí soudy o mém nejsvětějším Slově a stále je zpochybňují, aby tě zneklidňovali. Nevšímej si jejich otázek. Mlč. Modli se za ně a pokračuj v práci, protože nyní už není mnoho času.

Vyzývám vás všechny, drahé děti, abyste se v klidu posadily a modlily se ke Mně o milosrdenství. Prosím, nesmíte se děsit, protože Já jen přicházím, abych vás zachránil, ne abych vás soudil. Cožpak to nevíte? Není se čeho bát, prostě Mi plně důvěřujte.

K mému příchodu dojde dřív, než očekáváte, a tak prosím, připravte své duše. Modlete se za všechny duše, které by Mě mohly popírat, nebo odmítat můj dar Božího milosrdenství. Vy, mé drahé duše, přineste Mi tuto útěchu a zmírněte muka a utrpení, které musím snášet, když všude ve vašem světě vidím nenávist.

Pojďte blíž ke Mně, mé děti, a dovolte Mi vás obejmout, abych vám dal sílu a sebedůvěru, kterou potřebujete k tomu, abyste Mě přivítaly. Vy, moje zvláštní armádo, jste v jednotě se Mnou, a ať si to uvědomujete nebo ne, jste vedeni Duchem Svatým k boji za záchranu duší.

Ztište se, moji maličcí a nezapomeňte, že Já jsem stále s vámi. Radujte se a očekávejte můj příchod, kdy vyliji mé milosti, abych jimi pokryl všechny mé milované následovníky, ať už jsou kdekoliv.

Nezáleží na tom, kde žijete, nezáleží na tom, z kterého konce světa jste. Patříte Mně. Miluji vás. Dívejte se s otevřeným srdcem a s důvěrou, jak se přibližujeme k Varování.


Váš Ježíš


zpět