228. Poselství Ježíše ze dne 23. října 2011 v 19:15.


PŘEJI SI VYTVOŘIT ARMÁDU MODLITEBNÍCH SKUPIN


Má vroucně milovaná dcero,

musí vejít ve známost, že si přeji vytvořit armádu modlitebních skupin všude po světě. Poskytnu vám, své armádě, modlitby, které budete potřebovat k záchraně duší. Tyto modlitební skupiny se budou rozšiřovat a v jejich řadách vyroste skutečná armáda mých oddaných následovníků, aby přinesla pravdu mého Božího slibu spásy všem.

Tyto skupiny vytvoří armádu, jak požadoval můj milovaný Otec, která se vypořádá s temnotou zla způsobenou Satanem a jeho věrnými a následovníky.

Vskutku, má dcero, i když je těžké to pochopit, je mnoho lidí, kteří nejen uznávají Satana, ale také se mu zavázali věrností. Je mnoho duší v temnotě, které mu vzdávají hold a zbožňují krále temnot. Mnoho chrámů, skrytých zrakům mých dětí světla, bylo postaveno na počest Satana. Klaní se mu, slouží černé mše a tupí Mě všemožným rouháním a urážkami, které by vás šokovaly a znechutily. Jejich počet roste a mnoho jeho horlivých a oddaných následovníků pracuje ve velmi vážených vysokých postech v obchodu, bankovnictví a v politických kruzích. Sjednocují se ve vzdoru proti Bohu, mému Věčnému Otci v plném vědomí toho, co dělají.

Tak jako Satan nenávidí lidi, protože byli stvořeni Bohem Otcem, tvůrcem všech věcí, tak tito Satanovi ctitelé nenávidí lidstvo. Nenávist, kterou pociťují, je tak hluboká, že se pokusí vytvořit elitní armádu ke zničení miliónů životů na zemi. Ve své honbě za mocí a bohatstvím se pokusí razit cestu k uspokojení svých vlastních potřeb a touze ovládnout lidstvo.

Děti, tito lidé patří k zatvrzelým hříšníkům, pro které hledám vaši pomoc. Potřebuji vaše modlitby, abych otevřel jejich srdce, aby poznali lži, do kterých byli uvedeni mistrem klamu. Bez toho, že by Mě prosili o milosrdenství, jsou pro Mne ztracení. To je důvod, proč modlitby mohou být jejich jedinou zachraňující milostí.

Tato mocná armáda, vedená podvodníkem, se pokusí vyvolat strašnou zkázu. Již se snaží otrávit mé děti tím nejlstivějším způsobem, vaší vodou, léky a potravou. Prosím, buďte stále ostražití.

Brzy po Varování ruka mého Otce dopadne na tyto zkažené duše, budou-li pokračovat v odmítání mého milosrdenství. Zatím, děti, musíte povstat a nedovolit, aby vaše národy byly zastrašeny. Modlete se za moji ochranu a žijte jednoduše. Modlete se a přijímejte svátosti. Proste o moji pomoc ve všech věcech a Já vyplním vaše prosby v souladu s mou nejsvětější vůlí.

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste zmírnili tyto ďábelské plány k ovládnutí světa, které spřádá tato podlá a bezbožná skupina. Získávají moc na Středním východě a pokusí se ovládnout Evropu dříve, než se zaměří na ostatní části světa. Nepřátelé, kteří jsou vám odhalováni ve zprávách sdělovacích prostředků, nejsou skuteční nepřátelé. Média vytvářejí nepřátele, aby ospravedlnily odvetná opatření, která mají vždy stejný cíl – ovládat, vlastnit, vytvářet majetek.

Modlete se za ně, aby se obrátili, neboť bez obrácení způsobí jejich ohavné činy mnoho utrpení a zármutku. I když můj Věčný Otec na ně sešle svůj trest, mohou ještě způsobit škody, které vyvolají nezměrné utrpení mezi mými dětmi.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět