226. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2011 v 15:15.


SMRT MÉHO SYNA MUAMMARA GADDAFI


Má vroucně milovaná dcero,

všechny zbývající pochybnosti, týkajících se mých nejsvětějších slov, které jsi čas od času mohla mít, nyní zeslábly.

Odhaluji proroctví, abych dokázal světu, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, který v tomto čase všude hovoří ke svým dětem.

Mým záměrem není vytvářet senzace, ale ujistit vás, že každý z vás může slyšet mé nejvýš naléhavé volání k světu a nikdo z něj není vyloučen.

Smrt mého syna Muammara Gaddafi, za jehož duši jste se vy a vaši blízcí modlili v posledních měsících, je jedno z prvních proroctví, které dokáže světu pravost mých poselství. Je to mé znamení tobě, má dcero, aby ses zbavila pochybností, které ještě zůstávaly ve tvé mysli.

(Detaily o dvou dalších vůdcích, kteří budou zavražděni spolu s časovým plánem těchto ukrutností, byly vizionářce znovu oznámeny. Původní poselství bylo sděleno v únoru 2011).

Ty, má dcero, byla jsi vybrána, přestože tě to hodně zmáhá, abys připravila lidstvo na můj nový věk pokoje. To je doba, která jednou, po Varování, bude následovat.

Jdi a připrav se na další část tvého svatého poslání, abys pomohla zachraňovat duše po Varování. Jsou ti dávány milosti, které tě udrží silnou. Všude na světě budou mé děti konečně slyšet moje volání k obrácení.

Ti, kteří Mě zraňují nejvíce
Nikdy neukazuj strach v této práci, protože se není čeho bát. Nikdy nekolísej a nedovol, aby nezdary, nebo slovní posměšky zpomalily tvoji práci pro Mne. Já jsem, má dcero, vždy na tvé straně. Nezapomeň na to. V případě, že budeš napadena kvůli mému svatému Slovu, tak mlč. Na mé svaté Slovo se bude vždy útočit. Ti, kteří Mě zraňují nejvíce, jsou svaté duše, které ze strachu a z opatrnosti budou naneštěstí první, kteří Mě budou kvůli těmto poselstvím urážet. Satan ví, že jsou to moji vybraní a oddaní následovníci, kteří, když se ke Mně obrátí zády, se stávají těmi, kteří Mě zraňují nejvíce.

Ty, má dcero, začínáš teď pociťovat fyzickou bolest mého utrpení, ale nyní jsi připravena, v jednotě se Mnou, ji přijmout. Tyto zkoušky nebudou trvat dlouho, ale během jejich trvání budeš cítit přesně stejná muka jako Já, když vidím hřích. To je, jak už jsem ti řekl dříve, dar, který dostalo jen velmi málo duší. I když tě chvílemi přepadne strach, musíš si uvědomit, že tvé utrpení tě nejen přivádí blíže do mého Nejsvětějšího Srdce, ale že také zachrání milióny duší během Varování.

Toto utrpení se bude stávat stále silnějším, až se Varování bude blížit. Snášej je v tichosti, protože je to způsob, jakým Mi pomůžeš zachránit vzácné duše, které by jinak byly polapeny podvodníkem.

Řekni mým dětem, že se raduji z jejich silné víry, kterou projevují. Řekni jim, že přicházejí blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. Řekni jim, že jim nyní žehnám a uděluji milosti, které jim dají sílu, kterou budou potřebovat, až budou následovat mé vedení prostřednictvím těchto svatých poselství. Budou potřebovat sílu, protože pro mé děti nebude snadné zvládnout rozsah změn, které teď na svět přijdou.

Modlete se a sjednoťte se jako jeden. Vzhlížejte spolu k nebi jako malé děti s prostou důvěrou k Bohu Otci. Proste Ho v mém svatém jménu, aby vás sjednotil do slavné armády jdoucí k vítězství věčné spásy.

Žehnám vám, děti, celou mou božskou láskou.


Váš Ježíš


zpět