225. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2011 v 14:00.


PŘIPRAV SVĚT NA PŘÍCHOD MÉHO MILOVANÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA


Má dcero,

připrav svět na příchod mého milovaného Syna Ježíše Krista, neboť On nyní přichází, jak bylo předpověděno, aby ještě jednou zachránil lidstvo.

Jeho příchod bude zvěstován polnicemi v nebi a chóry andělů, kteří budou zpívat chvály, aby oznámili tuto velkou událost.

Můj velký dar lidstvu je vám dán v podobě mého vroucně milovaného Syna, jenž je poslán, aby vás zachránil dříve, než přijde poslední soud.

Připravte své duše, neboť až vám budou odhaleny vaše hříchy, přikazuji vám, abyste padli v pokoře k nohám mého Syna a úpěnlivě prosili o milosrdenství.

Musíte Ho prosit, aby vám odpustil, a musíte přijmout nutný trest, aby očistil vaše duše.

Jeho milosrdenství je tak velké, že žádný hřích, a nezáleží na tom, jak je těžký, by nemohl být odpuštěn, ukážete-li opravdové výčitky svědomí. Od vás všech je vyžadována pokora, abyste byli hodni vstoupit do nového nádherného věku pokoje na zemi, jehož čas je již velmi blízko. Jen duše, které se budou opravdově kát a projeví skutečnou oddanost mému milovanému Synovi, budou způsobilí vejít do jeho bran. Neboť musíte být bez hříchu, abyste mohli vstoupit do tohoto Nového ráje na zemi.

Moje vroucně milované děti, připravil jsem tento ráj s velkou láskou pro každé z vás. To je dědictví, na které jste čekaly. Takto byl dar země původně nabídnut Adamovi a Evě.

Každý, kdo odmítne tento ráj na zemi, kde už v žádné formě zlo nebude existovat, obrací se zády ke své spáse.

To je vaše poslední příležitost, abyste osvobodili své duše ze sevření Satana a jeho zlého vlivu na vaše životy.

Přijměte s radostí tento zázračný dar velkého milosrdenství. Tímto darem je vám nabídnuta příležitost opravdové spásy a nádherný ráj, který ani nemůžete pochopit.

Vám, ubohým hříšníkům, kteří odmítáte nabídku mého Syna k odpuštění, bude poskytnuta ještě lhůta, abyste se vrátili ke své víře. Avšak nebude vám dáno příliš mnoho času, protože Má trpělivost je u konce.

Očekávejte nyní návrat mého Syna, aby vás ještě jednou zachránil od hříchu a přivedl vás k věčné spáse.


Bůh Otec


zpět