223. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2011 v 21:30.


VÁŠ ČAS NA ZEMI DOŠEL DO ROZHODUJÍCÍHO BODU


Má vroucně milovaná dcero,

čím to je, že když se mé Slovo vykládá mým dětem, mnohé z nich je shledávají tak odpudivé? I když mé děti vždy musí rozlišovat poselství, publikovaná těmi, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu, musí se také naučit mít svého ducha a srdce stále otevřené.

Ach, jak bych si přál, aby zvláště moji následovníci otevřeli své oči a uvítali Mě ve svých srdcích. Jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá, abyste naslouchali mému hlasu, když vás naléhavě prosím, abyste přišli ke Mně v modlitbě.

Váš čas na zemi došel do rozhodujícího bodu. Už nepotrvá dlouho, než vyhlásím nový věk pokoje, a kvůli tomu potřebuji, abyste si teď připravili své duše.

Nedovolte, aby vám arogance zabránila vidět Pravdu. Cožpak nevíte, že vás nikdy nezklamu? Řiďte se mými pokyny, abyste zabránili Zlému zastřít váš úsudek. Nedovolte mu, aby vás držel daleko ode Mne, neboť když jen uslyšíte mé nejsvětější Slovo, budete vědět, že jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá.

Děti, kdybyste jen věděly, jak mnoho nákazy bylo vloženo na mé vzácné duše po celém světě, byly byste šokovány. Tato temnota pokrývá čas od času dokonce i mé následovníky. Bolest, kterou cítím, když jsem svědkem vašich pochybností, zvláště mezi dušemi, které se pravidelně modlí a projevují opravdovou oddanost, Mi přináší slzy velikého zármutku.

Modlete se, modlete se, modlete se za vedení Duchem Svatým. Když otevřete vaše ztvrdlá srdce a požádáte o dar rozlišení, pak odpovím na vaši prosbu.

Jak smutní budete, až vám bude během Varování odhalena Pravda. Jsou to vaše modlitby za záchranu jiných duší, které teď po vás žádám. Zajisté, i když budete pochybovat o mém Slovu, které je vám dáváno v těchto poselstvích, vždy ještě můžete najít v srdci přání modlit se za ztracené duše.

Miluji vás a očekávám vaši odpověď na moji prosbu o modlitby.


Váš Ježíš


zpět