222. Poselství Ježíše ze dne 15. října 2011 v 19:00.


NEMOHU NUTIT LIDI, ABY SE OBRÁTILI, NEBO NAVRÁTILI


Má vroucně milovaná dcero,

protože více lidí slyší mé Slovo, má láska bude pronikat do jejich duší, jakmile budou číst má poselství. Budu mluvit k jejich duším a probudím je z jejich dřímoty, abych je se Mnou sjednotil a mohl tak všude zachraňovat duše. Síla velkého počtu lidí Mi pomůže dosáhnout spásy v tak velkém rozsahu. Vzhledem ke svobodné vůli, která byla lidem dána jako dar mým Otcem, nemohu lidi nutit, aby se obrátili, nebo se vrátili k víře v Boha Otce. Budou se muset rozhodnout sami.

Modlitba bude šířit obrácení. To vám slibuji. Jen si pomyslete na dar, který očekávají duše, když se vy, mé děti, za ně modlíte. Nevíte, jakou sílu má modlitba? Modlitba, pronesená velkým množstvím lidí v díkuvzdání mému Otci a v pokání za vaše hříchy může zachránit svět. Taková je její síla, jakou působí.

Nikdy předtím jsem vás tak naléhavě nevyzýval k vašim modlitbám, které musí vycházet z vašich úst a ze šlechetnosti srdce za zatvrzelé hříšníky, ať už jsou kdekoliv. Potřebuji vaše modlitby. Bez vašich modliteb tyto ubohé duše nemohou být zachráněny, protože mnohé z nich jsou v takové temnotě, že dopad Varování bude mít na ně jen malý vliv. Vy, mé drahé, milované děti, všechny jste hříšné, mnoho z vás se snaží dělat, co mohou, aby Mi projevilo svou lásku – avšak neuvědomujete si, že Já na vás tolik spoléhám, abyste Mi dělaly společnost.

Sjednoťte se Mnou v lůně mého Nejsvětějšího Srdce a proste Mě o milosti k záchraně svých bratrů a sester. Zachráním milióny duší, když zasvětíte váš čas k modlitbě růžence Božího milosrdenství.

Toto je čas, kdy modlitba růžence Božího milosrdenství bude nejúčinnější. Buďte velkorysí srdcem, myslí, tělem a duší. Dejte všechny pochybnosti stranou. Dovolte Mi, vašemu Ježíši, vás pozvednout a přivést vás a všechny, za něž se modlíte, do mého věčného života.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět