221. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2011 v 00:10.


NIKDY MĚ NEOBHAJUJ, PROTOŽE TO NENÍ NUTNÉ


Má vroucně milovaná dcero,

musím tě informovat, že je zapotřebí, aby ses zdržela obhajování mého nejsvětějšího Slova.

Ti, kteří zpochybňují mé Slovo, se musí ke Mně modlit o vedení. Nyní tě žádám, aby ses nepokoušela vykládat poselství, která vyšla z mých božských úst.

Řekl jsem ti to již mnohokrát – tobě nebylo dáno oprávnění, abys to dělala. Místo toho přijmi má poselství taková, jaká jsou. Nepochybuj o nich. Nepokoušej se je analyzovat, neboť lidé vědí jen velmi málo o Božích plánech a jejich načasování. Ani o antikristu toho lidé nic nevědí, přesto, že si myslí, že vědí. Věci této důležitosti zůstávají známy jen mému milovanému Otci.

Žádám tě, abys Mě nikdy neobhajovala, protože to není nutné. Vše, na čem záleží, je vůle mého Otce komunikovat s lidstvem prostřednictvím tebe a jiných proroků. Jak už jsem ti řekl dříve – ty jsi písař, Já jsem autor. Ty jsi nástroj. Já jsem Mistr.

Vždy očekávám tvoji poslušnost ke Mně. Dělat to, co říkám, je jednoduché. Tvoje práce bude snazší, když se zdržíš vstupovat do intelektuálně náboženských debat, dotýkajících se věcí Písma, o kterých nic nevíš.

Má dcero, nezapomínej na důležitost pokory. Zůstávej v mých očích stále jako dítě a najdeš pokoj. Během této práce budou na tebe seslány zkoušky. Očekávej je. Neodmítej je. Tvůj dar tvé svobodné vůle, který jsi Mi dala, jsem přijal, ale musíš se naučit, jak je důležité nesnažit se odmítat utrpení, protože je důležité k záchraně duší.

Miluji tě, má dcero, ale uvědom si, že je nutné, aby sis připomínala mé jasné pokyny. Nepotřebuji, abys Mě obhajovala. Slova, která jsou ti dávána, nejsou znečištěná a nejsou v rozporu s Pravdou, která byla dána lidstvu od počátku času. Mnohé verze Pravdy obsažené v Bibli byly překrouceny tak, aby vyhovovaly lidským záměrům. Já jsem Pravda. Já jsem chléb života. Beze Mne není život.

Jdi vpřed, s jasnějším vědomím toho, co se od tebe očekává. Jsi stále ochraňována. Děkuji ti, má dcero, za sílu, kterou nyní máš, ale vždy Mi dovol, abych tě za všech okolností vedl. Takto tvá cesta bude snazší.


Tvůj milovaný Ježíš


zpět