219. Poselství Ježíše ze dne 11. října 2011 v 15.30.


POSELSTVÍ AMERICE: MILUJTE VAŠE BRATRY A SESTRY VŠECH VYZNÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si komunikovat s lidmi Ameriky. Mé poselství k nim je toto: Vy, mé drahé děti v tomto čase velmi trpíte. Zakoušíte očistu, která je nutná k očistění vašich duší.

Velké hříchy v Americe, které Mě mučí, jsou hříchy potratů a nemorálnosti těla. Mnoho mých dětí je zamořeno podvodníkem, jenž vládne za zavřenými dveřmi vašich měnových a politických systémů. Tak mnoho z vás je netečných k této skutečnosti. Nyní vás naléhavě žádám, abyste se modlili za potřebné zmírnění jeho úskočných plánů zničit vaši zemi.

Modlitby, mé děti, pomohou zmírnit trest, který můj Otec uvolní ve světě za hřích potratů. Modlete se, modlete se a sjednoťte se, abyste vzdali poctu mému Otci. Neboť sjednocením všech náboženství, které uctívají mého Otce, Boha Stvořitele světa, můžete pomoci vaší zemi.

Musíte se modlit za odpuštění v důvěře, že vaše modlitby budou vyslyšeny v souladu s časovým plánem mého Otce.

Přijměte vaše bratry a sestry všech náboženských denominací, které věří v Boha Otce, a spojte se v společné modlitbě za vykoupení vaší země z hříchů. Mé děti, vaše země je tak rozsáhlá, že je důležité, abych mohl zachránit tolik duší, kolik je jen možné. Mohu to udělat jen díky obrácení, které nastane během Varování a pomocí vašich modliteb a zbožnosti.

Obraťte se ke Mně, vy všichni. Nevylučujte se navzájem kvůli náboženství, prostě důvěřujte v Boha Otce a On vyslyší vaše modlitby.

Vy, mé drahé děti, jste zbloudily. Bylo vám ukázáno tak mnoho zmatku a předkládáno tak mnoho překroucených pravd o existenci Boha Otce. Užíváte náboženství jako zástěrky k šíření nenávisti vůči těm, kteří mají méně štěstí, než vy. Je čas, abyste přijaly pravdu, že jako národ se můžete vrátit do náruče svého Stvořitele, Boha Otce, jen prostřednictvím vaší lásky k bližnímu.

Miluji vás s hlubokým soucitem, jenž proniká celou mou bytost. Snažím se, abych vás zachránil a mohl vás vzít do nového zázračného věku pokoje, který vás na této zemi očekává. Abyste mohli vstoupit do tohoto Nového ráje, musí být vaše duše bez hříchu. Modlete se za milosti, abyste mohli hledat odpuštění vašich vlastních hříchů a hříchů, jichž se dopustily vaše vlády.

Opouštím vás v pokoji a v lásce.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět