215. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2011 v 21:45.


OČISTEC NENÍ MÍSTO, KAM BYSTE RÁDI VEŠLI


Má vroucně milovaná dcero,

důvod, pro který posílám tak mnoho poselství svým dětem je ten, abych jim pomohl připravit jejich duše způsobem, jenž až dosud nebyl možný.

Mnoho z mých dětí nikdy nečetly Bibli svatou a ani nemají povědomí o celém mém učení.

Je dobrá věc, že moji posvěcení služebníci tráví teď více času prohlubováním té části mého učení, kde vás všechny žádám, abyste milovali své bližní. Avšak nikdo nemluví o následcích, kterým bude lidstvo čelit, pokud by odmítlo Otce. Proč Moji posvěcení služebníci odmítají existenci pekla a proč natírají na růžovo obraz očistce?

Mé děti byly učeny mnoha dobrým věcem církvemi, kde hlásají slávu Boha, Všemohoucího Otce. Přesto, naneštěstí, existence očistce a pekla je zlehčována do té míry, že mé děti se staly nevšímavé k jejich existenci.

Mé děti byly také svedeny, pokud jde o existenci Zlého. Mnoho mých posvěcených služebníků popírá jeho existenci. Ó, jak jsou pošetilí, když věří, že člověk může posílit svou víru bez znalosti, nebo porozumění pravdě o moci Zlého.

Tento nedostatek ve vedení mými posvěcenými služebníky způsobil, že zlo ve světě vykvetlo v takové míře, čemuž mohlo být zabráněno modlitbou. Kvůli slepotě mých posvěcených služebníků bylo Satanovi dovoleno se ještě nějaký čas svobodně toulat po světě. Kdyby si mé děti byly patřičně vědomy spouště, kterou Satan způsobil, pak by jejich modlitby za zmírnění jeho vlivu byly mnohem důraznější.

Existence očistce
Existence očistce nebyla dobře pochopena. Mnozí věří, že je to jen čekací doba očisty před tím, než duše bude moci vejít do nebe, určená duším, které nebyly ve stavu milosti ve chvíli smrti. Děti, jsou různé úrovně očistce a čím nižší je jeho úroveň, tím více se zesiluje spalující bolest temnot, kterou všechny duše pociťují. To znamená, že takové duše, které se jen těsně vyhnuly uvržení do pekla, trpí spalující bolestí nejvíce. Ačkoliv všechny duše v očistci nakonec vejdou do království mého Otce, není to místo, kam by mé děti rády vešly. Z tohoto důvodu musíte bojovat s hříchem a hledat odpuštění tak pravidelně, jak je to jen možné, abyste zůstaly ve stavu milosti. Proto musíte vždy dodržovat Desatero přikázání. Proto se také musíte modlit za duše, které tam jsou, protože bez vašich modliteb nemohou vstoupit do nebeského království před konečným dnem posledního soudu.

Děti, je čas, abyste čelily Pravdě
Modlete se za milosti, které potřebujete, abyste se osvobodily od hříchu a mohly vstoupit do nebe. Buďte připraveny každý den, neboť nevíte o plánech, které jsou již připraveny a které vás očekávají. Dávám vám toto poselství, aby Pravda byla jasná. Děti, tato důležitá poselství vám nebyla jasně vysvětlena po celá desetiletí. Je důležité, abyste byly dobře připraveny.

Modlitbou růžence k Božímu milosrdenství každý den ve 3 hod. odpoledne dosáhnete, že Já zasáhnu ve chvíli vaší smrti ve váš prospěch a nebude záležet na tom, jaký hříšník jste, a projevím vám mé milosrdenství. Říkám vám to, protože vás miluji, ne proto, abych vás děsil, ale proto, abych zajistil, že rozšíříte Pravdu ve svých rodinách.

Mé dnešní Slovo je prostě připomínka Pravdy, která vám byla odpírána pod maskou tolerance. Je to trochu podobné rodiči dítěte, který je rozmazluje, protože je příliš miluje. Když rodič dítě přejídá, pak utrpí zdraví dítěte. Přesto rodič z nemístné lásky stále dává dítěti stravu, na kterou si již zvyklo. To povede k tomu, že se zdraví dítěte zhorší. To dítě bude pak nevzdělané, pokud jde o zdravou stravu, protože o tom nebude nic vědět. Nikdy mu to neřekli.

Jděte teď a řekněte svým bratrům a sestrám pravdu o pekle a očistci dříve, než bude pozdě. Protože když to neuděláte vy, pak také nikdo jiný.


Váš učitel a božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět