211. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2011 v 12:30.


NIKDY VÁS NEOPUSTÍM, DĚTI. TO JE DŮVOD, PROČ PŘICHÁZÍM.


Má vroucně milovaná dcero,

mluvím dnes k tobě z potřeby, abys pochopila co Varování vlastně je a abych rozptýlil jakýkoliv zmatek, jenž je obklopuje. Mnoho lidí je vystrašeno a myslí si, že je to den posledního soudu. Ale tak to není. Má to být den slavného Božího milosrdenství, které obklopí veškerý svět. Mé paprsky milosrdenství budou vylévány na každou jednotlivou duši, muže, ženu a dítě. Nikdo nebude vyloučen. Nikdo.

To je můj návrat, abych vás ještě jednou zachránil. Cožpak jste nevěděli, že jsem byl vždy pohotový k milosrdenství? Že bych nikdy nečekal na poslední soud bez toho, že bych se nepokusil vás všechny ještě jednou zachránit?

To je očista, o které jsem mluvil. V době, vedoucí k této velké události, musel svět na pár let zakusit očišťování. Dovolil jsem, aby lidstvo utrpělo ztráty a získalo pokoru prostřednictvím globálního kolapsu finančních trhů, i když jsem jej nezpůsobil. Ten byl zosnován ďábelskou chamtivostí globálních skupin v mocenských postaveních, i ve vládních kuloárech na celém světě. A proto, kvůli tomuto utrpení, budou teď milióny lidí připraveny slyšet mé Slovo a přijmout mé milosrdenství. Jinak by k tomu připraveny nebyly. Není se čeho obávat, jestli Mě milujete a žijete podle přikázání, která byla dána světu Mojžíšem podle pokynů mého Otce.

Očekávejte můj příchod v předjímání lásky a radosti a buďte vděční, že žijete v dnešním světě, že obdržíte můj veliký dar spásy. Nikdy vás neopustím, děti. To je důvod, proč přicházím. Je to proto, že vás tolik miluji, že to všechno dělám. Je to proto, že jsem vás chtěl připravit a přivinout těsněji k svému srdci, že jsem prostřednictvím mé milované dcery dal má poselství světu.

Tato poselství budou pokračovat i po Varování, aby vás pokud možno co nejvíce uvedla do mého učení. Mé Slovo, obsažené v těchto svazcích, na něž se odkazuji jako na Knihu Pravdy, vytvoří novou křesťanskou armádu, která bude bránit mé jméno, dokud nezačne nová éra pokoje.

Radujte se teď, mé děti. Nechejte Mě vás utěšit, protože to bude poprvé, kdy přijdete přede Mne tváří v tvář. Pro mé následovníky to bude chvíle velké lásky, pokoje a štěstí. Povstaňte teď a buďte silní. Neboť jste privilegovaní, a proto musíte nabídnout chválu Bohu, Všemohoucímu Otci, jenž dovolil, aby se to stalo.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět