208. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2011 v 21:15.


ZATVRZELÉ DUŠE BUDOU VAROVÁNÍ TĚŽCE POCIŤOVAT


Má vroucně milovaná dcero,

můj úkol obrátit duše ke Mně nabývá na intenzitě.

Prosím, varuj tolik lidí, kolik jen můžeš, aby své duše připravili na Varování.

Informuj všechny kněze, řádové sestry, biskupy a jiné větve církve, které věří v mého Věčného Otce, aby naslouchali mému Slovu, Tolik dětí je v takové temnotě, že Světlo mé Boží slávy poraní jejich duše. Pocítí skutečnou bolest, protože nebudou schopny snést tento velký projev mého milosrdenství.

Někteří lidé se pobaveně usmívají nad těmito svatými poselstvími. To Mě zarmucuje. Ne proto, že nevěří tomu, co jim touto cestou říkám, ale proto, že ve Mne věřit nechtějí. Všichni, kdo se o své milované obávají, ať se modlí, aby očista, které budou čelit během Varování, je nakonec přivedla do mého srdce.

Prosím moje následovníky, aby se nyní chránili před Satanem. Musí pokropit každý kout svého domova svěcenou vodou, nosit Benediktinský kříž a mít u sebe růženec. Modlete se také k sv. Michaeli archandělu. Satan a jeho armáda následovníků udělají cokoliv, aby vás přesvědčili, že to nejsem Já, kdo k vám mluví. Satan a jeho démoni vás začnou mučit a vnesou do vaší mysli strašlivé pochybnosti. Vy, mé děti, ho můžete zastavit, když se budete řídit mými pokyny. Žel, obrátí mysl slabých duší tak, že Mě úplně odmítnou.

Zatvrzelým duším nebude Varování připadat snadné. Budou se přít o to, jakým způsobem Mě urazily. Dokonce i spalující ohně pekla, které budou zakoušet během Varování, nevymýtí jejich pochybnosti o mé existenci.

Mnozí budou rozšiřovat lži o Varování, potom, co se uskuteční. Oni, pohané, kteří jsou otroci Satanovi, vymyslí lež, kterou všude rozšíří. Vynesou vědecké argumenty, aby svými důvody zamluvili tuto událost. Nebudou chtít slyšet Pravdu. Musíte se za ně modlit. Tak silné je Satanovo sevření, kterým drží svět, že mé jméno nebude ani šeptem zmiňováno na veřejnosti. Na diskusi o mé existenci na zemi bude pohlíženo jako na trapné téma k rozhovoru.

Dnes je moje jméno užíváno hlavně ve špatné mluvě, nebo hůř, ve vyklouzlé kletbě. Ale poslyšte Mě teď. Mé jméno bude slyšeno a přijímáno znovu těmi, kdo se po Varování obrátí. Pak bude mé jméno užíváno mými dětmi, když se budou ke Mně modlit.


Váš milovaný Ježíš


zpět