206. Poselství Boha Otce z 29. září 2011 v 20:15.


SATANOVY DNY NA TÉTO ZEMI JSOU UŽ SKORO U KONCE


Já jsem Alfa a Omega. Já jsem Bůh Otec.

Má milovaná dcero, čas se již blíží, aby se svět stal svědkem milosrdenství, které lidstvu projeví můj drahý Syn Ježíš Kristus.

Mnoho zlých sil existuje ve velkém množství ve ztracených duších, které slíbily věrnost mistru klamu, Satanovi. Také ony jsou připraveny na Varování a arogantně věří, že moc, slíbená jim Satanem je nasměruje do nového světského ráje, který si vytvoří samy. To je ta největší lež, které se Satan dopustil a jíž podlehly. Temnota jejich duší je taková, že jejich srdce nebudou mít soucit s těmi, kdo věří ve Mne, Boha, Stvořitele všech věcí. Avšak moc, kterou mají, je již slabší.

Satanovy dny na této zemi jsou již téměř u konce. Ale on, Satan, si neodpočine, dokud nepolapí milióny těchto svedených a oklamaných duší. Modli se za ně, má dcero, neboť nemají žádný cíl. Jsou rozpolcené a ve své panice se pokusí o vše, co budou jen moci, aby ovládly mé děti kontrolou jejich světského majetku.

Řiďte se nyní mým Slovem. Lidstvo nemá žádnou moc. Jedinou moc vám dá modlitba, která bude vaší zbrojí proti těmto zkaženým lidem. Oni, kteří jsou ve smrtelném hříchu, urazili Mě a mé drahé stvoření, a proto budou pykat. Tak mnoho událostí se stane před očima nevěřícího světa. Tak mnoho mých dětí bude zmateno a šokováno, až pocítí utrpení očistce a pekla.

Všichni hříšníci zakusí během Varování a po něm, jaké by to bylo, kdyby ztratili své životy. Ti, kteří žijí v hříchu, budou trpět tou samou spalující očistou jako duše v očistci, které čekají na vstup do mého nádherného království. Ti, kteří jsou ve smrtelném hříchu, zakusí hlubokou beznaděj a temnotu ohňů pekla. Toto utrpení nebude trvat příliš dlouho a pak budou znovu zakoušet svět, ve kterém žili před Varováním. Tento svět však bude velice jiný, než ten dřívější. To proto, že jejich oči budou konečně otevřeny pravdě o nebi, pekle a očistci. Potom se budou muset rozhodnout, kterou cestou chtějí jít. Mohla by ses, má dcero, domnívat, že půjdou cestou k mé Boží lásce a soucitu, ale u mnoha zatvrzelých hříšníků tomu tak nebude. Budou tak zamoření falešnými a prázdnými sliby podvodníka, že se vrátí, aby šli jeho směrem. Budou bojovat, zápasit a vlivem démonů vypuštěných Satanem, uvolněných z hlubin pekla, dovolí svým duším, aby byly vtaženy do ďábelského plánu k ovládnutí světa.

To je naléhavé volání ke všem, které vás vyzývá, abyste upřímně hledali vykoupení z vašich svévolných životů. Máte ještě čas to udělat, ale udělejte to brzy.

Připravte se prosit o milosrdenství. Miluji vás všechny, mé děti. Tato velká událost je pro dobro všech mých dětí. A tak místo strachu, dovolte mé lásce, aby vás objala a posílila vás. Takto překonáte utrpení, které je před vámi.


Váš milující Věčný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět