205. Poselství Ježíše Krista ze dne 26. září 2011 v 23:45.


NAHLÉDNUTÍ DO MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ


Má vroucně milovaná, dcero,

dnes večer jsem ti dal poprvé nahlédnout do mého ukřižování, a to tě překvapilo. Přesto však to, co jsem ti odhalil, má obrovskou důležitost.

Mnoho vlažných věřících si myslí, že když jsem byl ukřižován, že jaksi – protože jsem byl Otcův Syn – jsem netrpěl fyzickou bolestí, jakou by trpěl každý jiný člověk. Jsou také toho názoru, že vzhledem k mému božskému původu jsem neměl strach, nebo bych jej ani nemohl mít kvůli síle, kterou jsem dostával od Otce.

Pravda je zcela jiná. Cítil jsem se velmi osamělý a vyděšen. Mé chvíle v zahradě Getsemanské byly strašné, protože jsem měl lidskou přirozenost. Vzpomeňte si, že jsem přišel v těle. Měl jsem stejné pocity bolesti a zármutku, tak jako každý člověk. Mnoho lidí to nechápe.

Cítil jsem se opuštěn mým Věčným Otcem a moji apoštolové Mě brali určitým způsobem za samozřejmost a neudělali nic, aby Mě utěšili v těchto strašných hodinách.

Když jsem stál před svými katy, třásl jsem se strachem a mohl jsem sotva odpovídat na jejich obvinění. Cítil jsem se jako jakákoliv lidská bytost, čelící kruté popravě. Má důstojnost zůstala nedotčená, protože jsem věděl, jakou oběť jsem musel přinést lidstvu. Vím, že je to paradox, ale cítil jsem během tohoto utrpení ve svém srdci také lásku a radost. Neboť jsem věděl, že má smrt vás zachrání, mé děti, pro věčnost. Přesto teď chci, abyste se zeptali sami sebe, kolik z vás může být zachráněno mou smrtí na kříži? Kdo chce být zachráněn a kolik z vás skutečně chápe její význam?

Kvůli mé smrti mohou nyní duše vstoupit do nebe. Vědí ale také, že se tak stane jen na základě jejich vlastní volby a prostřednictvím jejich svobodné vůle, kterou dostali? Víra v Boha Otce musí být vaše priorita. Přijďte nejdříve ke Mně a já vás k Němu zavedu. Držte se mého učení, které vám bylo dáno Biblí svatou. Milujte svého bližního. Udržujte svou víru jednoduchou. Zůstaňte u vyrovnaného pojetí vaší víry. Milujte Mě. Modlete se ke Mně. Zbožňujte Mě. Dovolte Mi, abych vás svým něžným srdcem miloval tak, aby moje Boží přítomnost mohla zaplavit vaše vzácné malé duše. Já jsem váš. Vy patříte Mně, děti. Je to tak jednoduché.

Čím více se budete modlit, tím blíže k sobě budeme. Tím těsněji budou vaše srdce propojena s mým.


Váš Ježíš
Spasitel lidstva


zpět