197. Poselství Ježíše ze dne 19. září 2011 v 20:15.


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOST OD MÉHO VZKŘÍŠENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

mám v úmyslu přivést každého muže, ženu a dítě do mého Nového ráje na zemi, neboť kdyby i jedna jediná duše se ztratila, zlomilo by to mé srdce. Proto vzrostl počet mých poslů, které teď posílám do světa. Je tomu tak proto, aby mohli šířit mé svaté Slovo a vedli k obrácení.

Nevysílám posly proto, abych děsil mé děti. Místo toho je úlohou mých poslů připravit každou osobu na této zemi tak, aby všichni byli hotovi a hodni v tomto Novém ráji žít.

Mé děti, časy, ve kterých žijete, nejsou radostné. Zákon a pořádek se zhroutily. Chtivost způsobila, že vám vaše finanční stabilita byla ukradena. Oslavování sama sebe a posedlost ctižádostí způsobila, že vám vaše víra také byla vzata.

Jako domácnost, ve které již není rodičovská kontrola
Vy, mé děti, jste jako domácnost, ve které není rodičovská kontrola. Jako rozmazleným dětem je vám poskytováno veškeré materiální pohodlí, po kterém toužíte, bez toho, že byste si je zasloužily. Je vám poskytováno jídlo, kvůli němuž se nemusíte lopotit. Všechno, co vás neuspokojuje, je nahrazeno zase jinou novinkou, jiným stimulem. A přesto vás nic neuspokojí nadlouho. Pak vznikají hádky mezi dětmi, každé se snaží, aby jedno ovládlo druhé a prosadilo vlastní zájmy. Potom může vypuknout skutečná válka. Nikdo se ale necítí odpovědný, a tak si někdy ublíží s vážnými následky.

Tak Já vidím svět. Mé děti jsou nešťastné, chybí jim duchovní útěcha, ale odmítají být vedeny mou církví. Má církev dnes nedokáže mít vliv na tak vzpurné obyvatele, kteří už nepovažují oddanost ke Mně za tak stimulující, jako hmotné potřeby těla.

Válka ničí lidstvo a spirituální úpadek vytvořil na světě prázdnotu, jejíž vliv nyní většina z vás pociťuje ve svém srdci. Nic není takové, jak vypadá. Materiální nádhera se na povrchu třpytí, její světlo vábí ty, kteří touží po přepychu, ale za ní není nic než temnota.

Já jsem Světlo, které vám chybí ve vašich osamělých, zmatených a trochu úzkostných životech. Proto uzrává čas, abych zakročil a vzal to do svých rukou. Vy, mé děti, to musíte přivítat a připravit se na mé velké milosrdenství.

Musíte se modlit za vaše bratry a sestry a těšit se, abyste přivítali můj zásah s otevřenou náručí. Buďte pozitivně naladění. Buďte plní naděje. Důvěřujte Mi, že i těm nejzatvrzelejším hříšníkům bude poskytnuta úleva příchodem této velké události, nejdůležitější od mého zmrtvýchvstání.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristuszpět