192. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2011 v 15:15.


V CÍRKVI BUDOU ZAVEDENY ZMĚNY, KTERÉ BUDOU PROTIŘEČIT BOŽÍMU SLOVU


Má vroucně milovaná dcero,

jsem to Já, Ježíš, zrozený v těle.

Moje nejsvětější Slovo musí být nyní slyšeno mými posvěcenými služebníky všude na světě. Všichni moji následovníci musí sdílet tato poselství spolu s mými posvěcenými služebníky všech křesťanských náboženských směrů. Je naprosto nezbytné, aby byli povzbuzováni k tomu, aby slyšeli mé Slovo v tomto rozhodujícím čase, dříve než dojde k roztržce a k rozdělení do dvou táborů.

Práce podvodníka pronikla mou církev na každé úrovni. Od nynějška, velmi brzy, pomalu ale jistě, uvidíte, jak budou mše svaté zkráceny. Uvidíte, jak budou odstraněny zvláštní modlitby a jak některé svátosti, jako zpověď, budou omezeny. Žádám teď mé posvěcené služebníky, aby Mi naslouchali a prosili o dar rozlišení. Jsem to Já, kdo vás volá, abych mohl zachránit vaše stádo. Jsem to Já, kdo chce otevřít vaše srdce, abyste mohli připravit plán pro tento poslední čas, který ohlásí úplně nový začátek světu.

Velmi brzy budete vyzváni, abyste prokázali věrnost falešnému proroku. Pohlížejte na něj, čím ve skutečnosti je a posuzujte jeho práci, abyste viděli, zda nese plody. Neboť ovoce, které on a jeho otročtí stoupenci přinesou, bude zkaženo až do samého středu. Jedno jediné sousto z něj zničí vaši věrnost ke Mně. Dvě, nebo více soust vrazí takový klín mezi vás a mé Nejsvětější Srdce, že shledáte, že je skoro nemožné, abyste vstoupili do království mého Otce.

Obezřetně pozorujte změny, které uvidíte se kradmo vplížit do vašeho vlastního duchovního úřadu. Některé z úprav se na začátku nebudou zdát, že by představovaly problém. Ale časem vám budou jisté změny vnuceny a vy budete přinuceni spolknout lži. Ty lži přijdou od Satana, jenž bude oblečen do roucha beránčího.

Pro ty, čistého srdce: Okamžitě zjistíte a rozpoznáte ďábelskou vychytralost, která byla navržena ke zničení mé církve na zemi z jejího vlastního nitra.

Nevyvolá moje Pravda vzdechy ponížení po celém světě, až moji kněží řeknou, že toto proroctví je zcela jistě lež? Jedinou lží, kterou přinesou, bude ta, kterou budou nuceni schválit, a která bude v přímém protikladu s mým Písmem svatým, daným lidstvu od samého počátku. Nikdy sobě nedovolte, abyste přijali nějakou jinou pravdu, než tu, která je obsažena v Bibli svaté.

Bude zavedeno mnoho změn, které budou protiřečit Slovu mého Věčného Otce. Tyto změny, moji posvěcení služebníci, nebudou božského původu a vy musíte odmítnout tyto nepravdy, jestli Mi chcete zůstat věrni.

Probuďte se. Vzepřete se těmto lžím, jimž budete muset čelit. Nikdy je nepřijměte. Slovo mého Věčného Otce se nikdy nezmění. Nemůže být lidstvem nikdy upraveno. Mnozí z vás budou tak zoufalí, že se budou cítit izolováni od svých spolubratrů, posvěcených služebníků. Nebojte se, neboť je jen jedna strana, kterou si můžete vybrat. To bude ta strana, kde stojím Já. Není žádná jiná strana.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristuszpět