189. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2011 v 15:30.


NIKDY NEVYHROŽUJTE JINÝM V MÉM JMÉNU


Dnes k tobě mluvím, moje milovaná dcero, o potřebě poslouchat Mě ve všech věcech. Má dcero, všichni moji následovníci musí dodržovat Přikázání mého Otce, aby byli hodni mé lásky a věrnosti. I když mohou čas od času kolísat, vždy musí usilovat, aby se vždy řídili pravidlem lásky. Milujte jeden druhého a potřebám svého bližního dejte přednost před těmi vlastními. Potom všechno bude v pořádku.

Ti, kteří se sami nazývají mými následovníky, musí být velmi opatrní, jak rozšiřují mé nejsvětější Slovo. Spadnou-li do pasti arogance a samolibosti, nebo když odsuzují jiné v mém jménu, velice Mě urážejí. Nikdy nevyhrožujte jiným lidem trestem, který by mohli ode Mne očekávat. Nikdy neříkejte jiným, že je potrestám, protože se cítíte z jakéhokoliv důvodu na ně rozzlobeni. Neboť když to učiníte, proviňujete se tím, že Mě zapíráte, protože překrucujete Pravdu, aby vyhovovala vašim vlastním představám. Nikdy se nepovyšujte nad jiné proto, že jste privilegovaní znalostí Pravdy.

Děti, Já miluji všechny mé děti, i když chybují a bloudí. Když se chcete nazývat mými pravými následovníky, stále se za ně modlete. Všemi prostředky hlásejte Pravdu. Vždy jim říkejte o mé hluboké lásce k mým dětem. Nesmíte je ale nikdy soudit. Nikdy neříkejte jiným, že za své hříchy, nebo za to, o čem si myslíte, že hříchy jsou, budou Mnou nějakým způsobem potrestáni, protože k tomu nemáte právo.

Moje dnešní poselství je jednoduché. Jestli Mě milujete a mluvíte v mém jménu, nesmíte se kvůli tomu povyšovat. Nesmíte nikdy svým bratrům a sestrám vyhrožovat, nebo je v mém jménu očerňovat.

Protože jste moji následovníci, mějte na paměti, že budete cílem podvodníka právě kvůli vaší víře. Takže musíte být opatrní, aby vás úskokem a lstí nepřivedl k tomu, že byste hřešili proti svým bratrům a sestrám.

Musíte zůstat silné, mé děti. Dávám vám toto poselství, abych vás vedl a udržel na správné cestě ke Mně.


Váš milovaný Ježíš
Král lidstva


zpět