188. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2011 v 23:45.


NEOBÁVEJTE SE VAROVÁNÍ, ALE OČEKÁVEJTE JE S RADOSTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

řekni mým drahým dětem, že se nemusí Varování obávat. Mnozí budou vyděšení, a to je pochopitelné. Ti Mi ale musí pozorně naslouchat: Já přijdu ke každému jednomu z vás. Budete Mě vidět a cítit ve svém srdci a duši. Má přítomnost zaplaví vaše duše nejčistší láskou a soucitem, tak byste se měli radovat. Konečně Mě uvidíte a vaše duše bude obklopena láskou a vzrušením.

Pokud jde o hříšníky a nevěřící, tak většina z nich prostě pocítí úlevu, že Já existuji. Neboť jejich prožitek mé svaté přítomnosti bude tou krví, kterou potřebují, aby zaplavila jejich duše a poskytla jim výživu, která jim už tak dlouho chyběla. Mnozí vytrpí muka, jaké jsem zakoušel Já, až uvidí své hříchy, jak se před nimi rozvinou. Budou nešťastní k smrti, až uvidí, jak Mě uráželi a budou Mě úpěnlivě prosit, abych jim odpustil.

Děti vstoupivší do věku rozumu uvidí, jak Mě také skrze své hříchy urážejí. V mnoha případech děti, které popírají moji existenci, ačkoliv si pravdu uvědomují, se ke Mně rozběhnou. Budou Mě prosit, abych je obejmul, a nebudou chtít, abych je pustil.

Dokonce ani ti nejzatvrzelejší hříšníci neuniknou tomu, že budou poznamenáni touto nadpřirozenou událostí. Děti, nevšímejte si toho, co se povídá. Nevšímejte si senzačních historek. Není se čeho obávat. Varování musí být očekáváno s čistou radostí ve vašich srdcích.

S velkou láskou v srdci očekávám čas, kdy budu všude po celém světě vylévat mé Boží milosrdenství na každého z vás. Je to ta chvíle, kdy později pochopíte, jaké štěstí má vaše generace. Jak byste mohli nepoznat milosrdenství, které bude prokázáno lidstvu? V minulosti tak mnoho duší zemřelo v těžkém hříchu. Nyní, všichni hříšníci konečně poznají Pravdu.

Pro mé děti není snadné připustit moji existenci, nebo existenci mého Věčného Otce. Bez důkazu materiálního charakteru Mě mnozí nechtějí poznat. Mnozí nemají zájem o Boží říši a ani v ni nevěří. Tato událost jim otevře oči pro jednoduchou skutečnost, že život nekončí tady na zemi. Že pokračuje do věčnosti. A to je důvod, pro který si musí připravit své duše.

Varování jim ukáže, co musí udělat, aby to napravili. Nezapomeňte, děti, že jsem váš Spasitel. Miluji vás všechny takovým způsobem, že je to mimo vaše chápání. Očekávejte můj příchod s láskou a klidem. Neobávejte se dramatické podívané na nebi, ani barev paprsků, které se budou všude šířit, aby ohlásily můj příchod. To vás také připraví na tuto chvíli.

Prosím, modlete se, aby všichni lidé pocítili v srdci radost, neboť tato chvíle bude znamenat pro lidstvo spásu v takovém rozsahu, že zachrání velký počet duší a umožní jim, aby vstoupili do Nového ráje na zemi.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět