180. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2011 v 14:30.


VYBERTE LIDI, KTERÉ ZNÁTE A PŘIVEĎTE JE PŘED TRŮN MÉHO OTCE, ABYSTE JE ZACHRÁNILI


Má vroucně milovaná dcero,

moje srdce je těžké smutkem, když se dívám na mé drahé děti, které jsou lhostejné ke změnám ležícím před nimi.

Miluji je tak, že pláču hlubokým zármutkem, když je vidím, jak tápou kolem a hledají Mne, ale nejsou schopni Mě najít. Vědí, že v jejich životech je chybějící článek, ale nemohou přijít na to, co to je. Tento spoj je láska. Já jsem Láska. Já jsem to, co hledají, ale nevědí, kde to hledat. Přesto stojím zde a čekám, čekám trpělivě na ně, až se ke Mně obrátí.

Tak mnoho času je ztraceno, má dcero. Mé děti se dívají na všechna špatná místa, hledajíce spokojenost a pokoj, po kterých touží. Ale nebudou schopni je najít, dokud nepřiznají, že je to možné jen prostřednictvím pokory.

Dokud si mé děti neuvědomí, že nemohou existovat bez lásky k mému Otci, Nejvyššímu Bohu, zemřou bez lásky a pokoje v srdci. Jsem unavený, má dcero. Kdyby jen ti, kteří Mě nevpustili dovnitř, se ke Mně obrátili. Kdyby jen zastavili svoji honbu za mocí, penězi a slávou, za pozemským majetkem, pak by poznali Pravdu.

Potřebuji vás všechny, moji následovníci, abyste se neustále modlili za slepé duše, které jsou ztraceny. Nikdy se nevzdávejte, neboť vaše modlitby budou přineseny před trůn mého Otce. Prosím, modlete se takto:

"Nejvyšší Bože, přicházím tento týden před tvůj trůn, abych úpěnlivě prosil za duše mých bratrů a sester, kteří odmítají uznat tvou existenci. Naléhavě prosím, naplň je tvými milostmi, aby otevřeli svá srdce a naslouchali tvému nejsvětějšímu Slovu."

Prosím, vyberte duše, o kterých víte, že nechtějí znát Boha Otce a položte jejich jména před mého Otce. Váš dar modlitby bude odměněn jejich spásou. Jděte nyní, moje armádo, a připravte se na další stupeň v této duchovní válce proti Zlému.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět