179. Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2011 v 00:05.


MOJE RUKA DOPADNE S VELKOU SILOU NA NÁRODY, KTERÉ LEGALIZUJÍ POTRATY


Přicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Já jsem Alfa a Omega, Bůh Nejvyšší. Přeji si dnes dát mým dětem ve světě toto poselství:

Pro sílu modliteb se moje ruka ještě zdráhá potrestat člověka za spáchané hříchy. Avšak když se neodvrátí od hříchů vražd a potratů, pak sešlu na svět přísný trest. Už jste, mé děti, viděly můj hněv v zemětřeseních, záplavách, tsunami a v dalších ekologických zmatcích. Musím vás kárat, děti, neboť se nemůžete vyhnout potrestání za vaše zločiny proti vašemu bližnímu.

Tyto hříchy potratů budou potrestány, až má ruka dopadne s velkou silou na národy, které trpí tuto ohavnost. Nebude vám dovoleno vraždit moje bezmocná stvoření, a bude-li vaše vláda vydávat zákony, které podporují tyto zbabělé praktiky, uvidíte, že můj hněv sestoupí na vás s takovou silou, že budete prosit o smilování. A i přesto potom nepřestanete přemýšlet, jak vzít život nenarozenému.

Vraždy nebudu dále tolerovat. Budete zastaveni, a to brzy. Modlete se za tyto bezmocné bytosti a proste o spásu. Nepřijímejte takové zákony, vydávané vašimi vládami, které jsou řízeny pohany, nemající žádnou úctu k životu.

Můj trest zemím, vinných z legalizace potratů, vyhladí celé národy. Vaše země budou rozděleny na malé části a pohltí je oceán. Vaše hanebné kliniky a nemocnice, kde provádíte tyto praktiky, budou zavřeny a vy, viníci, budete za své strašlivé zločiny vrženi do ohňů pekla.

Přicházím, abych vám nyní dal toto varování. Nikdy neomlouvejte potraty. Postavte se na odpor ve vašich zemích a bojujte, abyste zabránili pokračování této globální genocidy. Budou-li vaše vlády pokračovat v uvalování hrůzných činů na mé stvoření, pak budete mít co dělat s mocným pokáráním.

Toto mé varování je jedním z nejvážnějších, dané lidské rase. Řiďte se jím. Vezmete-li život nenarozenému, potom Já vezmu ten váš. Modlete se usilovně, děti, za víru všech mých dětí, které pokračují v ignorování učení, které vám bylo dáno od počátku času.


Bůh Otec


zpět