178. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2011 v 23:00.


TI, KTEŘÍ HLÁSAJÍ MÉ SLOVO PROSTŘEDNICTVÍM VIZIONÁŘŮ, BUDOU ZESMĚŠŇOVÁNI


Má vroucně milovaná dcero,

Satan a jeho démoni se tě nyní pokoušejí mučit. Musíš připustit tento fakt a pak se k němu obrátit zády. Neodpovídej a ani se tím nezabývej, protože když odpovíš, dáváš Zlému více síly nad sebou. Nevšímej si jeho posměšků a drž se mé ruky, protože stojím vedle tebe, abych tě chránil od takového zla.

Řekni mým následovníkům, že oni také budou trpět, když pozvednou můj kalich a budou kráčet vpřed, aby šířili pravdu o mém příchodu na zem. Budou napadáni, zažijí výsměch a budou za blázny, až budou mluvit v mém jménu. Řekni jim, že až se to stane, pak všechny pochybnosti, které by mohli mít ve vztahu k těmto poselstvím, zmizí. Moje děti vždy chápou, že ti, kteří hlásají mé pravdivé Slovo, prostřednictvím skutečných vizionářů, budou trpět posměchem, stejně tak jako vybraná duše, jejíž úlohou je předat mé Boží poselství světu. Ani vy, moje armáda, nebudete jiní. To bude pro vás trpká lekce, se kterou se budete muset vyrovnat. Vězte, že pokud budete v tomto životě kráčet se Mnou, budete vždy trpět. Vězte také, že teprve pak pochopíte, že nesete můj kříž. Neboť jenom pak budete oprávněni hovořit mým Slovem. Žádný můj prorok, žádný můj apoštol, neshledal tuto cestu lehkou. Musíte se modlit o sílu, abyste vydrželi tyto útrapy, které budou zkoušet vaši víru až do krajnosti.

Držíte-li můj kříž, abyste ulehčili mému břemenu, pak bude na vás břemeno naloženo. Jestli Mi budete důvěřovat úplně, pak dejte svou ruku do mé a já vás budu držet, abych vám dal sílu, kterou potřebujete pro tuto cestu. Cestu pokrytou trny, takže vaše nohy mohou krvácet a přesto vaše víra bude tak silná, že už nebudete schopni žít svůj život bez mé čisté lásky.

Vy, mé milované děti, jste moje vzácná armáda. Jednoho dne půjdete v zástupu nebeskými alejemi ve slavnostním úžasu, kde andělé budou zpívat chvály na činy, které jste vykonaly pro Mne během svého života na zemi. Odměním všechny mé zbožné následovníky za jejich věrnost a neochvějnou lásku ke Mně. Jste požehnané, mé vybrané duše, že vám byl dán dar uvidět Pravdu, když ostatní se k ní prostě obracejí zády.

Pamatujte si, že vám byl teď dán dar Ducha Svatého a jako výsledek už nebudete schopni Mě zapřít. Avšak tato cesta bude plná kamení, které mohou zraňovat vaše nohy, balvany, o které budete zakopávat a těch, kteří vám budou vyzývavě bránit v cestě zastrašováním a hrozbami, abyste se vrátili tam, odkud jste přišli.

Pozvedněte svou ruku v jemném gestu a řekněte:

"Nikdy nezapřu cestu Pána. Ani nikdy nezapřu existenci Ježíše Krista, jehož se lidstvo pokusilo zničit nejen během jeho utrpení na kříži, ale také v době pozdější. Jsem zajedno s Ježíšem Kristem. Hovořím v jeho jménu. Kráčím s Ním. Pozvedl mě, abych já také, v pokoře, směl pomoci otevřít vaše srdce čisté lásce, kterou On má ve svém srdci pro vás a jen pro vás."

Má vzácná armádo, povstaň teď, když vás vedu hrbolatou, ale božskou cestou k Novému ráji na zemi, který vás očekává. Prosím, zajistěte, že po cestě shromáždíte tolik mých zatoulaných dětí, že budeme moci být sjednoceni jako jedna rodina.


Váš milovaný Ježíš
Vykupitel a Vůdce všeho lidstva


zpět