177. Poselství Ježíše Krista ze dne 28. srpna 2011 v 17:00.


MNOHO DUŠÍ ZAHYNE V PEKLE KVŮLI HŘÍCHU PORNO-
GRAFIE


Má vroucně milovaná dcero,

slyš mé nejsvětější Slovo, kterým naléhavě varuji lidstvo, aby prosilo mého Otce o odpuštění svých hříchů.

Čas je nyní krátký, když je Varování téměř u vás. Nikdy neodkládejte na zítřek, co můžete udělat dnes. Výčitky svědomí kvůli vašim hříchům jsou rozhodující před tím, než budete prosit, aby vaše hříchy byly odpuštěny. Protože bez opravdové kajícnosti je to zbytečné.

Má dcero, vidím tak mnoho zčernalých duší ve vašem světě. Je tam málo světla, a byla bys otřesena, kdybys mohla poznat hloubku, do jaké člověk padl. Tak mnoho miliónů mých dětí denně klesá do propasti hříšné zkaženosti, ze které – jak sami zjistí – je nemožné se dostat, pokud se za ně nebudete modlit. Jsou slepí k Pravdě, a i když by jim mé Světlo bylo nyní ukázáno, styděly by se a schovaly by se přede Mnou. Modlete se za ně.

Mé děti, které se provinily nějakým odporným hříchem, se radují ze skutečnosti, že jejich hříšnému chování je tleskáno pro jeho význam zábavy. Pornografie se vkrádá do tak mnoha domovů na světě televizními kanály, které reprezentují tyto ďábelské ukrutnosti jako neškodný, humorný, žert. Jsou to tytéž kanály, které odmítají vyslovit mé jméno. Násilí se romantizuje nejen v televizi, ale i v hrách, které se tak stávají všeobecně přijatelnými, takže lidé nyní pohlížejí na činy násilí jako na přirozenou věc.

Satanovi démoni, když vstoupí do duší, se začínají manifestovat v lidském těle, takže jejich činy se stávají jasně viditelné mým následovníkům, kteří se choulí hrůzou z toho, čeho musí být svědky. Lidská těla, infikovaná démony Satana, se chovají groteskním způsobem. Jejich tělesné pohyby jsou pokřivené a napodobují satanská poselství používaná Zlým, aby svedl podobně smýšlející slabé lidi. Slabé duše, v nichž není láska k Bohu, budou k nim přitahovány a nakonec je budou napodobovat, aby také ony oslavily Satana a všechno, co představuje, ve způsobu, jakým se chovají.

Děti, cožpak nemůžete vidět, jak Satan pracuje? Moji následovníci, musíte říct těm, kteří nechápou, jak pracuje v pornografickém byznysu. K tomu dochází, když si Satan vytkne za cíl duše zničit a vtáhnout účastníky do věčného ohně. Ti, kdo jsou vinni sexuálně deviantním chováním a ti, kdo staví svá těla na odiv obscénním, nemorálním způsobem, budou trpět nesnesitelnou bolestí celou věčnost.

Pomozte je nyní zachránit, děti, protože oni nemají ani ponětí, jak Mě jejich nemorální nečistota znechucuje. Jsou pokryti temnotou. Přineste Mi je, aby mé Světlo je mohlo obejmout a zachránit je od ohňů pekla.

Hříchy těla se Mi hnusí. Tak mnoho duší hyne v pekle pro hřích pornografie a sexuálně deviantních činů. Dejte jim vědět, jaký bude jejich osud, nebudou-li mít výčitky svědomí.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět