176. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2011 v 00:10.


POSELSTVÍ PRO KLÉRUS – NENECHEJTE SE UTLAČOVAT SVĚTSKÝMI SPOLEČNOSTMI


Má dcero,

kdyby jenom více kněží a členů křesťanské církve otevřelo svou mysl a připustilo, že jsem to Já, kdo teď mluví ke světu prostřednictvím těchto poselství, pak by mé srdce bylo lehčí.

Jsou to moji oddaní následovníci, kdo drží svíci světla, jak razí cestu k šíření mých varování světu, a pobízí mé děti, aby v mých očích dosáhly spásy. Ach, jak Mě rozesmutňuje, když se dívám, jak uzavřené jsou mysli těch posvěcených služebníků, kteří tvrdí, že sdělují mé Slovo, mé učení, světu. Láme Mi srdce, jak ztvrdlými se jejich vlastní srdce stala.

Moje učení se snoubí se skutečností, že Boží zjevení vskutku přicházela a přicházejí od počátku času. Mysleli si snad, že Já, nebo má Matka bychom po celá staletí nehovořili k mým dětem? Jsou šťastní, když mohou upozornit na slova zesnulých svatých, dlouho potom, co byla vyslovena. Ale dnes je tomu jinak. Rozdíl mezi tehdejší a dnešní dobou je ten, že už jim nebude poskytnut žádný čas, aby jim umožnil strávit tato poselství, potom, co přišla. Protože čas nebude takový, jak jej znáte.

Žádám vás, moji posvěcení sluhové a můj svatý vikáři, abyste četli má slova lidstvu teď. Nikdy před tím jste nepotřebovali moji intervenci ve světských věcech tolik, jako dnes. Vzpomeňte si, že Já jsem vstal z mrtvých a slíbil jsem, že se vrátím. Jak jste nyní připraveni? Jak často připomínáte mým dětem nutnost, aby byly vykoupeny v mých očích? Jak často jste ochotní slyšet hříchy mých dětí, když jste sami tak zaneprázdněni? Už neposkytujete čas k vyslyšení zpovědi. Opustili jste Mě, moji posvěcení služebníci, a tím jste Mě velice urazili. Odmítnout mým dětem právo na svátost je neodpustitelné. Probuďte se teď a držte se mých pokynů. Vykonávejte svoji povinnost k mým dětem, jak jste Mi slíbili svými svatými sliby. Prosím, neobracejte se zády k mému učení.

Víra, zejména mých milovaných posvěcených služebníků, se značně oslabuje. To přivodila kletba Satana, jenž nějaký čas procházel vaším středem a působil spoušť uvnitř i vně mé církve. Nezapomeňte na to, moji posvěcení služebníci. Toto je Satan u díla. Nesmíte nikdy podlehnout jeho mukám, jinak se vzdálíte od své povinnosti ke Mně.

Poslyšte Mě teď: Řiďte se podle mých varování a připravte mé stádo, aby mohlo hledat vykoupení ze svých hříchů teď. Začněte jednat tak, aby má církev mohla pokračovat v boji za pravdu mého učení a nedovolte se nechat zatlačit světskými společnostmi do kouta a krčit se strachem. Protože když to uděláte, podlehnete pokušení Zlého, jehož lži už hodně poničily moji církev.

Vy jste mé záchranné lano, moji posvěcení služebníci a Já vás teď potřebuji, abyste Mi pomohli zachránit moje drahé děti, které čelí mukám, kalících jejich mysl k vnímání pravdy mého učení a existence mého Věčného Otce.

Žádám vás, abyste Mi naslouchali, když vás volám.


Váš milovaný učitel
Ježíš Kristus


zpět