175. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2011 v 20:00.


MNOHO ZEMÍ BUDE ZAKOUŠET KLIMATICKÝ CHAOS. MŮJ OTEC JE ROZZLOBEN.


Má vroucně milovaná dcero,

požádej všechny mé bojovníky modlitby, aby se modlili za ostatní. Ti zahrnují nevěřící a ty, kteří jsou chyceni do pasti násilí a nenávisti. Beznadějně bloudí a pokoušejí se ve svých životech najít lásku a pokoj a zjišťují, že to není možné. Musíte se za ně usilovně modlit, protože bez vašich modliteb se pohrouží do ohňů pekla. Kdyby mohli být jen trochu povzbuzeni, aby udělali krůček ke Mně a byli připraveni naslouchat mým slovům, pak by jim byly dány milosti, abych je mohl vzít do své náruče.

Má dcero, svět se teď musí zastavit a věnovat Mi pozornost. Velmi brzy budete svědky série zemětřesení a záplav. Mnohé země zakusí chaos, vyvolaný klimatickými katastrofami. Jsou to tresty, vržené mým Otcem na lidstvo. Hřích bude potrestán, má dcero, a země, které jsou vinny podporováním potratů, neuniknou trestající ruce mého Otce. Modlitby odvrátily mnoho takových trestů, přesto však člověk pokračuje v hříchu a uráží mého Otce ohavnými a nechutnými činy člověka proti člověku, včetně zabíjení nevinných dětí v lůně matek.

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili za mé děti v zemích, které neuniknou tomuto trestu. Můj Otec je rozzloben. Už nebude stát stranou a dívat se, jak člověk ničí lidstvo. Země by se zhroutila, kdyby člověk nebyl zastaven. On, můj milovaný Otec, pozdrží mnoho trestů, dokud nepřijde Varování. Potom, i přes nastalá obrácení ke Mně, se člověk ještě vrátí k hříchu. Tyto vyměřené tresty mají ukázat, jak tvrdý může být můj Otec. On miluje všechny své děti, ale On stvořil svět a člověku prostě nedovolí, aby jej zničil.

Modlete se, mé děti, za všechny vaše bratry a sestry.


Ježíš Kristus
Král lidstva


zpět