170. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2011 v 23:00.


CO PODNĚCUJE MLADÉ LIDI, ABY SE ZA MNE STYDĚLI?


Má vroucně milovaná dcero,

má láska k mladým lidem, zejména k mladistvým a k těm v rané dospělosti, je velmi hluboká. Tak jako jejich rodiče cítím lásku, štěstí, starost a někdy i hněv, když je pozoruji, jak rostou. Ó, jak se láme mé srdce, když je slyším, jak říkají, že nevěří v Boha, mého Věčného Otce. Ony, mé malé děti, byly formovány způsobem, aby Ho zapíraly, protože chtějí zapadnout mezi své přátele, od nichž se tak nebudou odlišovat.

Je skutečností, že pro mladé lidi už není jednoduché se přiznat ke své lásce ke Mně, i tehdy, když moji existenci přijímají. Toto přiznání jim může způsobit nepříjemnost, když vírou ve Mne, Ježíše Krista, nebo v mého Věčného Otce je pohrdáno ve prospěch uctívání takzvané "vyšší bytosti". Co je vlastně podněcuje k tomu, aby se za mě styděli? Proč pociťují potřebu přizpůsobit se bezduchému světu, bez zájmu o duši?

Hudba a umění mají obrovský vliv na tyto vzácné malé duše, jimž nikdo neřekl pravdu o nebi a pekle. Podobají se všem mým ostatním dětem, které se tvrdošíjně vyhýbají jakékoliv zmínce o Mně, o mém učení, nebo o existenci mého Věčného Otce a které budou pravděpodobně zrovna tak ztraceny v pustině.

Rodiče, apeluji na vás, abyste svým dětem řekli pravdu o jejich existenci na zemi. Odkud přišly a jaký osud je čeká po tomto životě. Je to vaše povinnost, abyste jim pomohli otevřít srdce pro moji lásku. Přiveďte je ke Mně mírně, ale užijte jakékoliv možné prostředky, abyste zachránili jejich duše. Udělejte to z lásky k nim. Mohli jste se svým povinnostem vyhýbat celé roky, ale teď přišel čas, abyste to napravili. Modlitbou k Božímu milosrdenství za jejich duše jim můžete pomoci. Je lepší, když půjdou s otevřenou náručí ke Mně v tomto životě ze svého vlastního rozhodnutí.

Mladým lidem říkám toto: Jestli ve Mne věříte, neobávejte se to na veřejnosti přiznat. Nezapírejte Mě, neboť Já jsem vaše záchranné lano, bez něhož není života. Když ostatní uvidí, jak silná je vaše víra, budou více nakloněni, aby Mi otevřeli svá vlastní srdce. To od vás vyžaduje hodně statečnosti, ale milosti, kterými vás obdaruji, zdaleka převáží nad vaším strachem. Až řeknete lidem, že Já opravdu existuji, až jim projevíte úctu a lásku a přitáhnete je k sobě, budou si vás vážit proto, že jste o Mně mluvili. Může se zdát nepatřičné jedním dechem mluvit o Mně a o světských věcech, avšak stanete se silnějšími ve vaší víře, když to učiníte. Nejen zakusíte hojnost lásky ve svém srdci ke Mně, ale zachráníte duše svých přátel.

Použijte internet k rozšiřování mých poselství. Mluvte o nich. Nezáleží na tom, kdo vás bude zesměšňovat. Bude-li vás mnoho, kteří to učiníte, pak mnoho, mnoho, mladých lidí po celém světě získá věčný život, díky následným obrácením.

Jdi vpřed, má vzácná mladá armádo. Nadešel teď pro vás čas, abyste si dodali odvahy k rozšiřování mých poselství, která jsou nyní dávána této generaci na světě, aby jí připomněla, kdo jsem Já, proč jsem vás všechny zachránil z hlubin pekla a proč k vám natahuji ruku, abych vás zachránil ještě jednou.

Toto je čas, kdy k vám natahuji ruce, abych ty vaše vzal do svých.

Miluji vás.


Váš milovaný Spasitel a přítel
Ježíš Kristus


zpět