167. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2011 v 00:05.


POMOZTE MI ZACHRÁNIT VŠECHNY MLADÉ LIDI – TY NEJZRANITELNĚJŠÍ VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI


Má vroucně milovaná dcero,

jak můj Věčný Otec, Bůh Nejvyšší, připravuje svět na nadcházející změny, je obtížen zármutkem kvůli člověku, který je stále ještě slepý k pravdě o jeho existenci.

Když můj Otec teď začíná řetězit změny, aby připravil zemi na můj návrat na zem, vidí na světě tolik hříchu, že pláče zármutkem nad nevyhnutelností toho, že některé duše budou nakonec ztraceny. Jen modlitby za tyto lidi, kteří jsou ještě naživu v tomto světě, ale kteří se ochotně, z čistého vzdoru od Boha odvrátili – přestože vědí o jeho existenci a připouští ji – mohou pomoci zachránit jejich duše. Pokračuj v modlitbách a čiň také osobní oběti za tyto duše, má dcero, neboť bez modliteb se budeš muset obávat o jejich budoucnost.

Spoléhám na mé následovníky, že se budou modlit za ztracené duše. Čas, který zbývá k tomu, abyste přesvědčili slepé ve víře otevřít své oči pravdě o existenci Boha Otce, je nyní krátký.

Spojte své ruce, mé děti světla, aby kruh vaší lásky a oddanosti ke Mně byl tak silný, aby přitáhl tyto duše, které nevěří, nebo nepřijímají existenci moji nebo mého milovaného Otce. Nerozbíjejte tento řetěz víry, když můžete dosáhnout záchrany vašich bratrů a sester, kteří už nejdou dále po cestě pravdy věčného života. Místo toho, protože jsou oslabeni pokušením světských zálib, potřebují pevné vedení, abyste jim pomohli.

Nezastrašujte ty, kteří v Boha nevěří. Přemlouvejte je laskavě, řekněte jim o mém ukřižování, a jak můj Věčný Otec učinil nejvyšší oběť k záchraně svých děti tím, že jim dal dar milosti spásy prostřednictvím odpuštění hříchů.

Můj otec se obrací na všechny, kdo čtou tato poselství poprvé. Musíte číst každé poselství pozorně. Pak se modlete k Duchu Svatému za milost, abyste byli schopni poznat, že tato poselství jsou božského původu. Otevřete svá srdce, abyste přijali mé Slovo. Prociťujte Mě ve své duši a proste Mě o následující:

"Ježíši, jestli je toto pravé, prosím, zaplav mou duši znamením tvé lásky, abych mohl rozpoznat, že jsi ten, kdo jsi.

Nedopusť, aby mne lži oklamaly.

Ukaž mi své milosrdenství a otevři mé oči Pravdě a cestě k tvému Novému ráji na zemi."

Připomínám vám, děti, že je to jenom díky mé hluboké, něžné lásce, že se ohlašuji světu, abych s vámi hovořil tímto způsobem. Není to proto, abych vás ohromil. Ne proto, abych na vás udělal dojem, nebo vyvolal polemiku, či debatu. Je to proto, abych zachránil všechny duše, zejména mladou generaci, která už o náboženství nemá zájem. Jejich životy už jsou tak uspěchané, že Bůh v nich zaujímá už jenom málo místa. Tím, že k nim budu mluvit řečí, které rozumějí, doufám, že je zalarmuji kvůli událostem, které se brzy stanou. Děti, oni jsou jedni z nejzranitelnějších ve vaší společnosti. Je životně důležité, abych jim podal svou pomocnou ruku tak rychle, jak jen mohu.

Seskupte se teď kolem Mne, mé děti, abychom zachránili všechny mladé lidi v dnešním světě. Pomozte Mi, abych je mohl přivést do mého království, aby ani jediná vzácná duše nebyla pro Mne ztracena.


Váš milovaný Spasitel všeho lidstva
Ježíš Kristus


zpět