166. Poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2011 v 14:25.


UŽÍVEJTE SI NÁDHERNÝ ŽIVOT, KTERÝ VÁS OČEKÁVÁ NA 1000 LET


Má vroucně milovaná dcero,

pokračuješ v obraně mého Slova, i když ve skutečnosti to není třeba.

Mé Slovo pronikne srdce věřících jako meč, až budou rozjímat nad mými poselstvími, která ti dávám pro svět. Poznají Pravdu, až budou číst mé Slovo, neboť mé Boží Světlo na ně bude mít takový dopad, že zjistí, že je těžké si toho nevšimnout. Mnozí budou mít mnoho otázek a stále budou pochybovat, stejně jako to dělali za času proroka Noe. Tehdy byli varováni, ale neposlouchali. Nevšímali si hlasu mého Otce, jenž sesílal poselství prostřednictvím Noe a dalších proroků. Jen ti, kdo slyšeli a poslechli, byli zachráněni.

Poslouchejte nyní má poselství. Otevřete svá srdce a dovolte mému Slovu mluvit k vašim duším. Nevšímejte si světských rozptýlení. Soustřeďte se jen na můj hlas. Když to uděláte, zachráníte své duše.

Ti, kteří nebudou poslouchat, protože se ke Mně obrátí zády, přijdou časem s hladovými ústy, aby hltali mé svaté Slovo potom, co se uskuteční Varování. Neboť až potom budete ochotni se podřídit mému vedení, takže vás budu moci nasměrovat k Novému ráji na zemi, kde vy, vaše rodiny a vaši milovaní se budete těšit nádhernému životu, jenž vás očekává na 1000 let. Nebude nemoc. Nebude hlad. Nebudou starosti. Jen Láska ve své nejčistší formě. Nádherná skutečnost, která je vaším právoplatným dědictvím.

Děti, prosím, modlete se usilovně za schopnost rozlišení, abyste dokázali přijmout mé svaté Slovo, když je vám dáváno. Považujte je za jeden z největších darů v celém vašem životě. Přijměte je tělem, myslí i duší. Neboť jen pak najdete skutečný pokoj.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět