164. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2011 v 23:45.


MÝM NÁSLEDOVNÍKŮM BYL NYNÍ DÁN DAR PŘÍMLUVY


Moje milovaná dcero,

láska mých následovníků je Mi oporou. Zaplavují Mě slzy radosti, když vidím lásku těchto mých následovníků, kteří tě obklopují a berou do náruče svými modlitbami.

Oni, má dcero, byli povoláni skrze dar Ducha Svatého, aby hlásali světu mé nejsvětější Slovo těmito důležitými poselstvími.

Kdyby jen také ostatní duše, které Mě následují a vědí, že hovořím se světem pomocí různých vizionářů, otevřely své oči a poslouchaly, co jim musím oznámit. Pak by jejich modlitby mohly přinášet užitek těm ubohým duším, které se nepřipravily na Varování.

Má láska září skrze mé věrné děti po celém světě. Světlo mé lásky, které z nich vyzařuje, vyvolává právě teď mnoho obrácení ve světě. Tento měsíc budou – i když mé děti si toho nemusí být vědomy – zachráněny milióny duší oddaností mých milovaných následovníků. Ony, mé drahé děti, následovaly mého příkazu k modlitbám a k oddanosti během tohoto měsíce srpna, Měsíce záchrany duší. Řekni mým dětem, že jejich modlitby a půsty vytvořily hodně štěstí v Otcově něžném srdci. Hojnost milostí nyní proudí na tyto drahé, svaté duše, takže jsou od tohoto dne vybaveny darem přimlouvat se za ztracené duše.

Jak toužím sevřít každou z nich v mé náruči, blízko mého Nejsvětějšího Srdce, abych jim ukázal, jak je všechny miluji. Jsou tak statečné, tak věrné, a přes občasnou hříšnou zábavu, tak dobré. Do jejich srdcí a duší se nyní vlévá můj soucit a Duch Svatý povede moji vzácnou armádu, až budou pochodovat k vítězství, aby Mi pomohly v uplatnění mého nároku na získání více duší.


Váš milovaný věrný Spasitel
Král lidstva
Ježíš Kristus


zpět