163. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2011 v 23:00.


STRACH Z VELKÉHO VAROVÁNÍ NENÍ NĚCO, K ČEMU BYCH VÁS NABÁDAL


Má vroucně milovaná dcero,

jak bylo předpověděno, rychlost globálních událostí vedoucích k Varování se neustále zvyšuje. Modlitby, mé děti, jsou důležité teď, kdy moji následovníci na celém světě, naplnění milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvořit mou armádu. Tato armáda, i když zatím docela malá, protože mnoho mých následovníků musí ještě pochopit, že každý z nich má důležitou úlohu dokonce i teď, v budoucnu povstane a povede mé děti k úplnému konci.

Všechny mé děti ať Mě teď poslouchají: Při každé krutosti, způsobené v těchto časech člověkem proti člověku, se v každém případě musíte modlit za pachatele. Modlitby za hříšníky jsou teď nejvíce zapotřebí. Modlitbou můžete vyvolat Ducha Svatého, aby přinesl Boží Světlo těmto ubohým duším. Mnozí z nich jsou tak slepí k pravdě lásky mého Otce, že bezcílně bloudí a noří se do jedné krize za druhou, takže kdokoliv se s nimi setká, je jimi zraněn. Bude-li vás více prosit o mé milosrdenství pro tyto hříšníky, pak dopad činů Zlého bude značně zeslaben. Mé děti, to je tajemství oslabení Satanovy zloby, kterou chrlí jako oheň z dračí tlamy, aby pohltil svět do par své nenávisti.

On, podvodník, a jeho démoni jsou všude. Protože víra mých dětí v globálním měřítku je tak slabá, Satanovy zlé skutky sevřely lidstvo do neřestí, z nichž není snadné se vymanit. Kdyby mé děti na celém světě věřili v existenci Boha, Věčného Otce, toto by se nemohlo stát. Pak by Satanovo sevření bylo slabší, zvláště kdyby mé děti se modlily o pomoc a prosily o milosrdenství mého Otce.

Modlitba, děti, je vaše výzbroj mezi nynějším časem a příchodem Varování. Používejte modlitbu k záchraně duší, které tápou v temnotě. Po Varování budou vaše modlitby zapotřebí, aby pomohly mým dětem udržet svou věrnost k mému Věčnému Otci a ke chvále jeho slávy.

Trpělivost, tichá každodenní modlitba, utváření modlitebních skupin, každodenní modlitba růžence Božího milosrdenství, spolu s půstem a svatým růžencem k mé milované Matce působí jako dokonalý návod k záchraně duší.

Strach z Varování není něco, k čemu bych vás nabádal. Modlete se teď za sebe a za ostatní duše pomocí činu osobní oběti ještě dříve, než se setkáte tváří v tvář se Mnou, s vaším milovaným Spasitelem.

Usmívám se s radostí a štěstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký dar mého milosrdenství bude odhalen mým dětem. Je to návrat domů a to, jak bude vypadat, je nepopsatelné. Neboť tehdy budou vaše srdce naplněna mou božskou láskou. Vaše duše budou konečně osvíceny v přípravě na Nový ráj na zemi. Potom, co se Mnou sjednotíte, přinesu vám do vašich životů útěchu, která vám až dosud chyběla.

Nezapomeňte, děti, na důvod, proč teď hovořím k světu. Je to mé přání zajistit, aby všechny mé děti byly zachráněny ze spárů Satana. Je to také má hluboká a nezměrná láska ke každému jednomu z vás, že vám musím podat svou ruku, abyste se mohli ke Mně připojit a připravit se na nový příchod domů, do vašeho právoplatného domova.

Strach nepochází ode Mne. Miluji vás, děti. Přináším vám tento nádherný dar z mé lásky. Radujte se, usmívejte se a přivítejte Mě, až se objeví znamení na obloze. Pozvedněte své ruce a vzdejte chválu Bohu Otci, že dal souhlas k této poslední příležitosti k vaší záchraně.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus
Král milosrdenství


zpět