161. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2011 v 20:30.


NEPOKOJ VE SVĚTĚ JE NÁSLEDKEM NEDOSTATKU LÁSKY KE MNĚ


Má milovaná dcero,

přišel čas nepokoje ve světě, kdy povstane muž proti muži, bratr proti bratru a soused proti sousedovi, jak bylo předpověděno. Tyto události se teď rozhoří, jedna za druhou. Mnoho zemí je bude zakoušet. Mezi mými dětmi ve světě je teď mnoho hněvu, zklamání a strachu. Řekni jim, že tyto události jsou podněcovány Satanem a že další nepokoje se rozhoří a zesílí před Varováním.

Toto, má dcero, bylo předpověděno jako právě jedno ze znamení, které lidstvo bude zakoušet během roku 2011, roku očisty. Mé děti budou v ohromení, až budou svědky zla, které na světě existuje v duších těch, kteří jsou hnáni čirou nenávistí a zlobou jedněch k druhým. Má dcero, v této bitvě, která bude dále zuřit, nebude žádných vítězů. K těmto strašným ukrutnostem dojde rukama lidí. Protože jim chybí láska ke Mně a k mému Věčnému Otci, stanou se ochotnými pomocníky Satana.

Modlete se, mé děti, za všechny, kteří budou trpět neklidem ve světě. Neboť jen málo zemí unikne těmto výbuchům zuřivosti a ničení. Tato válka nenávisti přijde do různých zemí a národů. Mnoho lidí zakusí zmatek, teror a zármutek.

Děti, prosím, důvěřujte v mého Otce, Boha, Věčného Otce, neboť jeho ruka pomůže zastavit tyto pohromy. Buďte silné, bdělé a věrné Mně, svému milovanému Spasiteli. Ve vašem světě se všechno zlepší, až si uvědomíte důležitost lásky ve svých životech, důležitost harmonie a péče o své bližní. Modlitba pomůže zmenšit dopad tohoto ďábelského nepokoje.

Nezapomeňte, že války, násilí a vraždy nejsou od Boha, jsou způsobeny Satanem. Jeho hněv nyní dosáhl bezpříkladné úrovně a jeho zuřivost ovládá Mé děti infiltrací těch, kteří jsou slabí v duchu a bez lásky ve svých srdcích.

Poslyšte Mě teď. Milujte jeden druhého, tak jako Já miluji vás. Odmítejte nyní Satana, jeho přisluhovače a jeho loutky. Modlete se ke svatému Michaelovi archandělu, aby ochránil vaši společnost. Modlete se ke Mně o vedení. Modlete se a vzývejte Ducha Svatého, aby sestoupil na vaše země.


Váš milosrdný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět