160. Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2011 v 19:45.


DĚTI, NENECHEJTE SE ODRADIT POVĚSTMI O ZOUFALSTVÍ, PŘED NÍMŽ LIDSTVO STOJÍ


Má vroucně milovaná dcero,

už je tomu několik dnů, co jsem s tebou hovořil. Bylo to proto, abych ti dal příležitost vyslechnout radu mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího, aby ti pomohl porozumět úloze utrpení k záchraně duší.

Dny se nyní krátí, jak se čas Varování přibližuje. Všechno je už připraveno, aby plameny mé lásky zahalily celý svět najednou. Andělé, chóry v nebesích, nyní očekávají den slávy, kdy se vrátím, abych dal světu poslední příležitost přijmout moji existenci a existenci mého Věčného Otce.

Děti, nenechejte se odradit zvěstmi a pohádkami o zoufalství, před nímž lidstvo stojí. Místo toho pohleďte ke Mně a svěřte Mi vaše obavy. Lidstvu bude dán takový zázračný dar. Nejen, že se lidé se Mnou setkají tváří v tvář, ale budou překypovat radostí, až se dovědí Pravdu a uvidí, jak jim bude podána přímo před jejich zraky.

Bude to velký den v dějinách, až naděje a láska budou ukázány vám všem. Dokonce i zatvrzelí hříšníci padnou k zemi a budou plakat slzami výčitek. Děti, toto je dobrá zpráva, protože všichni mohou být spaseni, když zanechají své pýchy a sobectví. Všichni z vlastní svobodné vůle se musí sjednotit, aby Mi dovolili vejít do svých srdcí a nechali se Mnou vést směrem ke Světlu.

Mnoha hříšníkům ve smrtelném hříchu bude toto Světlo spalovat jejich oči a duši. Bude je to bolet. Když však vydrží zděšení a uvidí to, jak Mě uráželi, pak se stanou silnými a obrátí se.

A tak děti mé armády, pravím vám nyní toto: Usmívejte se, protože tato událost bude tou nejmimořádnější ve vašich životech a vaše současná láska ke Mně a k mému Věčnému Otci prostoupí vaše duše. Tolik lásky pronikne vaší myslí, tělem i duší, že budete obnoveni v duchu navždy. Modlete se za všechny, neboť čas je krátký. Svět je nyní připravován na Varování, aby všichni byli zralí pro můj velký dar.

Mé děti, pokračujte v modlitbě v tomto "Měsíci záchrany duší", protože koncem měsíce srpna budou vaším úsilím zachráněny milióny duší.

Děti, nezapomeňte, že jsem přítomen ve vašem každodenním životě – ochraňuji vás a vedu vás. Všechny vás miluji. Zůstaňte věrni mému přání zachraňovat mučené duše.


Ježíš Kristus


zpět